zomernota 2017
PCPortal

Inleiding

In dit deel laten we zien welke ontwikkelingen er zijn in het huidige begrotingsjaar en in de nieuwe meerjarenbegroting. Het startpunt is de Stadsbegroting 2017-2020 aangevuld met de besluitvorming in de afgelopen periode.
De financiële ontwikkelingen onderscheiden we in een aantal categorieën. Deze categorieën vormen de hoofdindeling op basis waarvan de verschillende onderdelen worden toegelicht in deze paragraaf.

Financiële programmabegroting;  bedragen * € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Stadsbegroting 2017 - 2020

0

0

0

0

0

GRP 2017 (BW-01519)

43

44

47

152

152

Beginstand Zomernota 2017

43

44

47

152

152

Ontwikkeling algemene middelen

1.360

1.294

2.553

3.425

6.578

Bestaand beleid programma's

-949

-423

-393

-243

-243

Nieuw beleid

-555

-900

-400

-400

-650

Werk, Inkomen en Armoedebestrijding

-2.988

0

0

632

645

Financieel beeld

-3.089

16

1.807

3.566

6.482

In de voorgaande paragraaf hebben we  geschreven dat we voor een aantal  onderdelen een beroep moeten doen op de saldireserve. Feitelijk vertaalt zich dit in een lagere toevoeging aan de saldireserve in de komende periode. In het lopend jaar doen we nog geen uitname uit de saldireserve voor het verwacht resultaat, dit doen we bij de Stadsrekening.
In bovenstaande tabel is al rekening gehouden met deze mutaties in de saldireserve. Daar waar er sprake is van een verrekening met de saldireserve wordt dit toegelicht. In het deel Ontwikkeling weerstandsvermogen en risico's wordt een overzicht gegeven van alle nieuwe mutaties in de saldireserve. Ook wordt in dat deel ingegaan op de meerjarige ontwikkeling van de saldireserve ten opzichte van de risico's.