zomernota 2017
PCPortal

Taakmutaties gemeentefonds

Op te nemen taakmutaties

In de septembercirculaire 2016 en decembercirculaire 2016 heeft het Rijk een aantal taakmutaties opgenomen. In deze zomernota stellen wij voor deze taakmutaties in de begroting op te nemen. Het gaat om de volgende taakmutaties:

 bedragen * € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Taakmutaties reeds aan programma toegekend

Asielinstroom

-2.242

Taakmutatie toe te kennen aan programma

Basisregistratie personen

-47

-48

-48

-51

-51

Mutatie bedragen/aantallen op bestaande taakmutaties

Aantal leerlingen onderwijshuisvesting

-439

-459

-469

-483

-256

Maatschappelijke  opvang

-28

-28

-28

-28

-28

Versterking peuterspeelzaalwerk

-238

-238

-238

-238

IU Sociaal domein participatie

-6

-5

-5

-5

43

Vrouwenopvang

45

3

3

3

3

WMO

-529

-529

-529

-531

-44

Brede impuls combinatiefuncties

-4

-4

-4

-4

-4

Voorschoolse voorziening peuters

104

Sociaal domein jeugd

313

Sociaal domein WMO taken gemeenten

4

Nieuwe taakmutaties

Armoedebestrijding ouderen

60

62

Armoedebestrijding kinderen

932

932

932

932

932

Te verwachten taakmutatie

DU Project activeren van vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt

37

Onderstaande taakmutatie al toegekend aan het betreffende programma.
Asielinstroom 2017

In de zomernota 2016 is op basis van het Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom € 2.242.000 geraamd voor extra toename statushouders. In de september- en decembercirculaire 2017 verwachten wij de toekenning van de bedragen voor 2017.

Onderstaande taakmutaties toe te kennen aan een programma.
Basisregistratie personen

In de meicirculaire 2016 is een uitname gedaan uit de algemene uitkering i.v.m. de inschrijving van asielzoekers in de basisregistratie personen met het oog op snellere doorstroming naar (reguliere) huisvesting.
We stellen voor deze uitname ten laste van het programma Bestuur & Middelen te brengen.

Onderstaande taakmutaties  betreffen (bestaande) taakmutaties waarvan aantallen dan wel bedragen zijn geactualiseerd. Van deze taakmutaties is al eerder afgesproken deze te verrekenen met het inhoudelijke programma.

Onderwijshuisvesting

Door wijzigingen in de aantallen leerlingen muteert het budget onderwijshuisvesting. Wij stellen voor om deze bedragen over te hevelen naar het programma Onderwijs.

Maatschappelijke opvang

In de septembercirculaire 2016 is het bedrag voor maatschappelijke opvang bijgesteld door actualisatie van de maatstafaantallen.
Wij stellen voor deze negatieve stelpost over te hevelen naar het programma Zorg en Welzijn.

Versterking peuterspeelzaalwerk

In de septembercirculaire 2016 is aangekondigd dat deze uitkering m.i.v. 2018 komt te vervallen. Deze beëindiging is onderdeel van  het wetsvoorstel harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang.
Wij stellen voor deze negatieve stelpost over te hevelen naar het programma Onderwijs.

Integratie-uitkering Sociaal domein / participatie

In de septembercirculaire 2016 zijn de maatstafgegevens van de objectieve verdeelmodellen van de WMO 2015, Jeugd en Participatie uit de meicirculaire 2016 gehandhaafd. De bedragen voor het sociale domein onderdeel participatie dalen vanaf 2017 zeer licht.
Wij stellen voor om het bedrag voor 2017 en verder ten laste van het programma Economie en Werk te brengen.

Vrouwenopvang

In de septembercirculaire 2016 is de uitkering voor 2016 en 2017 verhoogd i.v.m. de opzet en borging van een structureel en landelijk dekkend netwerk van centra voor seksueel geweld. Daarnaast zijn de bedragen in de septembercirculaire 2016 aangepast als gevolg van de actualisatie van de aantallen eenheden van het objectieve verdeelmodel.
Wij stellen voor om deze bedragen toe te kennen aan het programma Zorg en Welzijn.

WMO

In de septembercirculaire 2016 is deze uitkering structureel verlaagd omdat gemeenten niet langer verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke verzorging van WLZ-cliënten.
Wij stellen voor deze middelen ten laste van het programma Zorg en Welzijn te brengen.

Brede impuls combinatiefuncties

In de decembercirculaire 2016 zijn de bedragen geactualiseerd.
Wij stellen voor om deze bedragen toe te kennen aan het programma Sport en Accommodaties.

Voorschoolse voorziening peuters

In de meicirculaire 2016 zijn de bedragen toegekend en verwerkt in de stadsbegroting 2017/2020. Jaarlijks wordt landelijk € 10 mln toegevoegd aan  het gemeentefonds oplopend tot 60 mln. in 2021. De toevoeging van de jaarschijf 2021 verwerken we nu in de begroting.

Wij stellen voor om het bedrag toe te kennen aan het programma Onderwijs.

Sociaal domein jeugd en WMO taken gemeenten

Op basis van een herindicatie van het CIZ gaat een aantal WLZ-cliënten terug naar de gemeenten. Hiervoor worden we financieel gecompenseerd.  In 2017 gaat het om de helft van het bedrag aangezien gemeenten vanaf 1 juli 2017 verantwoordelijk worden. Voor Nijmegen is in de decembercirculaire 2016 een bedrag van € 313.091 toegekend voor jeugd en € 4.042 voor WMO voor 2017 . We stellen voor deze bedragen toe te voegen aan het programma Zorg & Welzijn.

Nieuwe taakmutaties uit decembercirculaire 2016

Onderstaande twee taakmutaties betreffen nieuwe taakmutaties. Voorgesteld wordt deze middelen in te zetten voor het programma Inkomen en armoedebestrijding.

Armoedebestrijding ouderen

In de decembercirculaire 2016 zijn voor 2017 en 2018 aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering. Deze taakmutatie is meegenomen in het masterplan BUIG.

Armoedebestrijding kinderen

In de decembercirculaire 2016 zijn structurele middelen toegekend voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Deze taakmutatie is meegenomen in het masterplan BUIG.

Verwachte taakmutatie in eerstvolgende gemeentefondscirculaire.
DU Project activeren van vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt

Voor dit project is een bijdrage van € 37.000 toegezegd. Deze middelen verwachten we in de meicirculaire 2017 te ontvangen. Wij stellen voor om dit bedrag toe te kennen aan het programma Economie en werk.