zomernota 2017
PCPortal

Winstwaarschuwing lopend jaar

Zoals vastgelegd in de door uw Raad vastgestelde Kadernota Financiële kengetallen, Risicomanagement en Weerstandsvermogen toetsen we twee keer per jaar, bij de Stadsbegroting en -rekening, alle risico’s. In de tussentijdse verantwoording kijken we daarom alleen naar afwijkingen voor zover die voor het lopende begrotingsjaar relevant zijn en kwantificeren dit zoveel mogelijk.

Hieronder geven we per programma inzicht in de belangrijkste onzekerheden. Op basis van huidige kennis en inzicht zal het totale effect maximaal een nadeel opleveren van € 7,4 mln. Hiervan wordt het grootste deel eventueel afgedekt uit de bestemmingsreserves van Zorg en Welzijn. Ook merken we op dat een aantal effecten niet kwantificeerbaar is.

Bedragen * €1.000

programma

van

tot

Toelichting

Opheffing Stadsregio

Bestuur en mid.

pm

pm

Niet kwantificeerbaar

Parkeeropbrengsten

Mobiliteit

0

200

Opbrengsten foutparkeerders

Mobiliteit

pm

pm

Niet kwantificeerbaar

Taakstelling statushouders

Onderwijs

pm

pm

Niet kwantificeerbaar

Lekkage Triavium

Sport en accom.

pm

pm

Niet kwantificeerbaar

BTW-afschaffing sportbesluit

Sport en accom.

-350

0

Niet kwantificeerbaar

Begroting Veiligheidsregio 2018-2021

Veiligheid

pm

pm

Niet kwantificeerbaar

Verwacht tekort programma

Zorg en Welzijn

-7.000

-3.000

dekking uit bestemmingsreserve

Bestuur en Middelen

Opheffing Stadsregio
De opheffing van de Stadsregio zit in de afrondende fase. De deelnemers zullen naar verwachting een einduitkering tegemoet kunnen zien, waarvan de hoogte onzeker is. Naar verwachting zal de besluitvorming daarover in de Stadsregioraad van juni dit jaar plaatsvinden.

Mobiliteit

Parkeeropbrengsten
De ontwikkeling van de parkeeropbrengsten en boetes  is seizoengevoelig en moeilijk te voorspellen. De opbrengsten over de eerste 2 maanden laten wel een  stijging zien. Als we deze trend doortrekken, verwachten we een hogere omzet van ongeveer€ 0,2 mln. Over dit mogelijke voordeel verwachten we bij de Nota Slotwijzigingen meer duidelijkheid te hebben.

Opbrengsten foutparkeerders
In 2016 zijn de opbrengsten voor foutparkeerders ten opzichte van de primitieve begroting € 0,8 mln. lager uitgevallen. De oorzaken van de lagere opbrengst zitten deels in de hoge betalingsgraad, maar ook vooral in een verdere doorvoering van digitalisering en een hoge stijging van het aantal klanten dat via mobiel parkeren betaalt. Deze ontwikkeling lijkt zich voor 2017 door te zetten.

Onderwijs

Taakstelling statushouders
In relatie tot de Internationale Schakelklassen (ISK) in het Pontem College hebben we met betrekking tot de in- en uitstroom en verdeling van vluchtelingen te maken met onzekerheden. Ook bestaat onduidelijkheid over rijksvergoedingen voor onderwijshuisvesting, personeel, onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair. Gezien de terugloop van de taakstelling en het schrappen van opvanglocatie Ewijk moeten we het startscenario naar verwachting neerwaarts bijstellen richting het lage scenario.

De veel lagere instroomprognose kan forse financiële gevolgen hebben. Momenteel zijn we nog in afwachting van nieuwe doorrekeningen van Onderzoek & Statistiek en de opgave van de 1 april-tellingen van het leerlingenaantal van Scholengroep Rijk van Nijmegen. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan moeten we op korte termijn met het schoolbestuur en het Ontwikkelingsbedrijf overleggen over de vraag of voortgezet gebruik van het gebouw aan de Streekweg haalbaar is en moeten we ook alternatieve huisvestingsmogelijkheden in beeld brengen. We komen hier bij de Nota Slotwijzigingen op terug.

Sport en Accommodaties

Lekkage Triavium
Er is een lekkage geconstateerd aan de ringleiding. De hiermee gepaarde kosten trachten we te verhalen op de eigenaar. Op dit moment wordt nog onderzocht wat het exacte probleem is en welke passende oplossingen voorhanden zijn. De inschatting van de kosten is derhalve nog moeilijk te maken.

BTW-afschaffing sportbesluit
Momenteel zijn er nog onzekerheden over inwerkingtreding, de gevolgen daarvan en compensatie door het Rijk. Dit stelt ons in de gelegenheid om te onderzoeken of en zo ja welke beheersmaatregelen mogelijk zijn en een voorstel over deze gevolgen c.q. maatregelen aan u ter besluitvorming voor te leggen. Het maximale risico is € 350.000.

Veiligheid

Begroting Veiligheidsregio 2018 - 2021
De Veiligheidsregio heeft een conceptbegroting 2018 ingediend waarin wordt voorgesteld de bijdragen van de gemeenten te verhogen met een hoger dan gebruikelijk indexeringspercentage. Daarnaast is in de begroting een geraamd tekort opgenomen, waarvan de Veiligheidsregio heeft toegezegd naar bezuinigingsmogelijkheden te zoeken. De hogere indexatie en het niet realiseren van bezuinigingen zou voor de gemeente Nijmegen leiden tot een lastenverhoging van € 0,5 mln. Naar aanleiding van de ingediende begroting hebben we nadere vragen gesteld en tevens aangegeven vooralsnog niet in te stemmen met de voorgestelde begroting.

Zorg en Welzijn

Verwacht tekort programma
Voor het jaar 2017 verwachten we op het programma een tekort tussen een bandbreedte van € 3,0 mln. en € 7,0 mln. Voor dekking van een deel van het tekort willen we een beroep doen op de twee bestemmingsreserves die gekoppeld zijn aan het programma Zorg en Welzijn. We komen hier op terug bij de Nota Slotwijzigingen.