zomernota 2017
PCPortal

Bestuur en Middelen

Financiële aanpassingen

Bedragen * € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Taakmutaties toe te rekenen aan programma (budgetneutraal)

Economie & Werk

31

-5

-5

-5

43

Inkomen & Armoedebestrijding

60

62

Onderwijs

-439

-697

-707

-721

-390

Sport & Accommodaties

-4

-4

-4

-4

-4

Zorg & Welzijn

-195

-554

-554

-556

-69

Nijmeegse aanpak verhoogde instroom Vluchtelingen 2016-2017

Compensatie Rijk

-841

Nieuw beleid

Uitbreiding investeringsruimte

-250

-500

Totaal algemene middelen

-1.388

-1.198

-1.270

-1.536

-920

In bovenstaande tabel zijn niet de wijzigingen meegenomen die zijn opgenomen bij de Ontwikkeling algemene middelen.

Taakmutaties toe te rekenen aan programma (budgetneutraal)
Voor deze taakmutaties geldt dat de integrale afweging van toepassing is. Deze integrale afweging bestaat eruit dat de Raad bij nieuwe gemeentefondsmiddelen een eigen afweging maakt die zoveel mogelijk integraal is, die past binnen het gemeente brede beleid en die zo goed mogelijk aansluit bij de lopende begroting. Uitgangspunt is dat als er geen harde afspraken bestaan met derden, regiogemeenten of het Rijk we integraal afwegen. Dit vindt plaats bij de zomernota en de stadsbegroting. We stellen voor om deze taakmutaties over te hevelen naar het desbetreffende programma. Een toelichting treft u aan bij de programma’s Economie en Werk, Inkomen & Armoedebestrijding, Onderwijs, Sport en Accommodaties en Zorg & Welzijn.

Nijmeegse aanpak verhoogde instroom Vluchtelingen 2016-2017
In de tabel is alleen het financiële effect voor het programma Bestuur en Middelen gepresenteerd. Het totaalbeeld en de nadere toelichting is opgenomen in het hoofdstuk 'Financieel Beeld'.

Uitbreiding investeringsruimte
Vanwege de uitbreiding op de investeringen nemen we voor het jaar 2020 en 2021 extra kapitaallasten mee. Zie voor meer informatie de paragraaf investeringen.

Winstwaarschuwingen 2017

Opheffing Stadsregio
De opheffing van de Stadsregio zit in de afrondende fase. De deelnemers zullen naar verwachting een einduitkering tegemoet kunnen zien, waarvan de hoogte onzeker is. Naar verwachting zal de besluitvorming daarover in de Stadsregioraad van juni dit jaar plaatsvinden.