zomernota 2017
PCPortal

Duurzaamheid

Financiële aanpassingen

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Verschillen huidig beleid

Uitvoering EED richtlijn bij bedrijven

-47

NIeuw beleid

Green Capital

-500

-500

Wijziging financieel beeld

-547

-500

Verschillen huidig beleid

Uitvoering EED-richtlijn bij bedrijven
Het rijk heeft in de decembercirculaire 2016 voor 2017 incidenteel € 47.000 aan Nijmegen beschikbaar gesteld voor extra toezicht op energie-audits door grote ondernemingen (EED-richtlijn). Deze middelen zijn bij de jaarrekening 2016 in het rekeningresultaat terecht gekomen. Wij willen deze extra middelen in 2017 toevoegen aan het product Milieubeheer Bedrijven voor het uitvoeren van energieaudits.

Nieuw beleid

Green Capital
Nijmegen is in 2018 Green Capital van Europa. In de jaren 2017 en 2018 is incidenteel jaarlijks een bedrag van € 500.000 nodig voor de projectorganisatie en de voorbereiding en realisatie van evenementen. Leidraad hierbij is het door het college vastgestelde ambitiedocument van 10 januari 2017.

Winstwaarschuwingen 2017

Er zijn geen winstwaarschuwingen