zomernota 2017
PCPortal

Economie en Werk

Financiële aanpassingen

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Verschillen huidig beleid

Terugloop opbrengst markten

-80

-80

Lagere opbrengsten kermissen

-133

-133

-133

-133

-133

Lagere havens opbrengsten

-80

Investeringsregeling panden Binnenstad

-120

50

Taakmutaties toe te kennen aan programma (budgetneutraal)

IU Sociaal domein participatie

6

5

5

5

-43

DU project activeren vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt

-37

Nijmeegse aanpak verhoogde instroom Vluchtelingen 2016-2017

Trajecten werkbedrijf en Studeren HBO/WO

335

-493

Werk, inkomen en armoedebestrijding

Tekort SW

-2.822

-2.943

-2.781

-2.782

-2.769

Maatregelen SW

255

118

118

118

NIeuw beleid

Wijziging financieel beeld

-2.931

-3.339

-2.791

-2.792

-2.827

Verschillen huidig beleid

Terugloop opbrengst Markten
Net als voorgaande jaren verwachten we dat de marktopbrengsten achter blijven op de begroting. Dachten we in het verleden dat dit vooral kwam door de economische crisis, nu moeten we helaas constateren dat dit structureel is. We zijn inmiddels gestart met het ontwikkelen van een toekomstvisie op de warenmarkten, zowel gericht op een beleidsmatige als organisatorische aanpak. De nieuwe toekomstvisie warenmarkten en een nieuwe marktverordening worden voor de zomer 2017 verwacht. We gaan ervan uit dat de maatregelen die we gaan nemen vanaf 2019 effect zullen hebben en melden daarom nu alleen in 2017 en 2018 een tekort.

Lagere opbrengsten Kermissen
Net als voorgaande jaren melden we een lagere opbrengsten uit kermissen. Voorgaande jaren gingen we er vanuit dat naast de toenemende concurrentie in vermaakactiviteiten vooral de economische crisis een belangrijke oorzaak was. Dit is de reden dat we de lagere opbrengst de afgelopen jaren niet structureel hebben verwerkt. Nu zien we in, ook mede als gevolg van herinrichting van delen van de stad, dat dit tekort structureel is. We schatten het financieel nadeel in op € 133.000 vanaf 2017.

Lagere havens opbrengsten
De opbrengsten havengelden dalen al een aantal jaren, in 2017 is dat ook het geval. Ook de overslag-gelden lopen terug. We verwachten een incidenteel tekort in 2017 van €80.000. We verwachten de komende jaren de overslag in de havens te kunnen verbeteren en de havens beter te kunnen profileren.

Investeringsregeling panden binnenstad
Vanuit de beleidsnota “Binnenstad van de toekomst” is in 2016 de investeringsregeling voor panden in de binnenstad opgezet. Voor de stimuleringssubsidie is een budget van € 300.000 beschikbaar in de periode 2016-2018. De werkelijke uitgaven lopen niet synchroon met de begrote jaarschijven. In 2016 hebben we € 30.000 uitgegeven. In 2017 verwachten we een uitgave van € 270.000. Daarmee ontstaat in 2017 een nadeel ten opzichte van het jaarbudget van € 120.000; dat kunnen we deels opvangen door het gehele budget voor 2018 van € 50.000 over te hevelen naar 2017.

Taakmutaties toe te kennen aan programma

IU Sociaal domein participatie
In de septembercirculaire 2016 zijn de maatstafgegevens van de objectieve verdeelmodellen van de WMO 2015, Jeugd en Participatie uit de meicirculaire 2016 gehandhaafd. De bedragen voor het sociale domein onderdeel participatie dalen vanaf 2017 zeer licht.

DU Project activeren van vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt
Voor dit project is een bijdrage van € 37.000 toegezegd. Deze middelen verwachten we in de meicirculaire 2017 te ontvangen.

Nijmeegse aanpak verhoogde instroom Vluchtelingen 2016-2017
In de tabel is alleen het financiële effect voor het programma Economie en Werk gepresenteerd. Het totaalbeeld en de nadere toelichting is opgenomen in het hoofdstuk 'Financieel Beeld'.

Werk, inkomen en armoedebestrijding
In de tabel is alleen het financiële effect voor het programma Economie en Werk gepresenteerd. Het totaalbeeld en de nadere toelichting is opgenomen in het hoofdstuk 'Financieel Beeld'.

Winstwaarschuwingen 2017

Er zijn geen winstwaarschuwingen