zomernota 2017
PCPortal

Grondbeleid

Financiële aanpassingen

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Verschillen huidig beleid

NIeuw beleid

Wijziging financieel beeld

Ontwikkeling Waalsprong Vossenpels Noord en Midden
We overwegen om de ontwikkeling van gebied de Vossenpels Noord naar voren te halen. De werkwijze in de Waalsprong is dat in het ambitiedocument de koers voor de ontwikkeling wordt bepaald en de dilemma’s en mogelijke keuzes/scenario’s worden geschetst. Vooruitlopend op het ambitiedocument is een beleidsscan uitgevoerd en komen aandachtspunten naar voren die financiële gevolgen kunnen hebben. Het gaat dan o.a. over de ontsluiting van het gebied en het programma en de inpassing  van de nieuwe ontwikkelingen in de bestaande omgeving en mogelijk ook het huisvesten van specifieke doelgroepen. Er is de ambitie om te komen tot een ongedeelde, gezonde, groene, duurzame en leefbare wijk met een goede mix aan soorten woningen, wonen met zorg en ruimte voor groen en blauw. Gezien de complexe opgave  zijn wellicht extra middelen nodig die de financiële kaders van de grondexploitatie overschrijden. We voeren de ontwikkeling Vossenpels Noord nu agenderend op omdat deze ontwikkeling in beeld moet zijn bij de afweging op de investeringsagenda en bijbehorende investeringsclaims. Verdere besluitvorming zal plaatsvinden aan de hand van het ambitiedocument dat we halverwege dit jaar ambtelijk afronden en daarna voorleggen aan de raad.

Claims Saldireserve
Een aantal aan dit programma gerelateerde claims is opgenomen bij de toelichting op de saldireserve. Deze claims zijn opgenomen in het deel Ontwikkeling weerstandsvermogen en risico's.

Winstwaarschuwingen 2017

Er zijn geen winstwaarschuwingen