zomernota 2017
PCPortal

Inkomen & Armoedebestrijding

Financiële aanpassingen

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Verschillen huidig beleid

Taakmutaties toe te kennen aan programma (budgetneutraal)

Armoedebestrijding ouderen

-60

-62

Nijmeegse aanpak verhoogde instroom Vluchtelingen 2016-2017

Inrichtingskst, budgetbeheer, aanv. Bijstand, CAZ

600

-350

-60

Werk, inkomen en armoedebestrijding

Tekort BUIG

-2.313

-2.500

-2.938

-2.000

-2.000

Tekort armoedebestrijding

-1.441

-1.990

-1.990

-2.140

-2.140

Maatregelen BUIG

-1.044

1.721

4.032

5.094

5.094

Maatregelen armoede

500

500

1.200

1.410

1.410

Vrijval armoedebestrijding kinderen

932

932

932

932

932

Bijdrage Z&W aan CAZ (*)

700

700

Bijdrage uit reserve Z&W (*)

2.500

NIeuw beleid

Wijziging financieel beeld

374

-1.049

1.176

3.296

3.296

(*): de maatregelen die we treffen om het BUIG tekort en het tekort op Armoedebestrijding te reduceren worden in 2017 en 2018 gedekt door een bijdrage uit de reserve WMO van respectievelijk € 3,2 mln. en € 0,7 mln.

Taakmutaties toe te kennen aan programma
In de decembercirculaire 2016 zijn voor 2017 en 2018 aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering.

Nijmeegse aanpak verhoogde instroom Vluchtelingen 2016-2017
In de tabel is alleen het financiële effect voor het programma Inkomen & Armoedebestrijding gepresenteerd. Het totaalbeeld en de nadere toelichting zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Financieel beeld' onderdeel bestaand beleid.

Werk, inkomen en armoedebestrijding
In de tabel is alleen het financiële effect voor het programma Inkomen & Armoedebestrijding gepresenteerd. Het totaalbeeld en de nadere toelichting zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Financieel beeld'.

Winstwaarschuwingen 2017

Er zijn geen winstwaarschuwingen