zomernota 2017
PCPortal

Onderwijs

Financiële aanpassingen

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Verschillen huidig beleid

Taakmutaties toe te kennen aan programma (budgetneutraal)

Aantal leerlingen onderwijshuisvesting

439

459

469

483

256

Versterking peuterspeelzaalwerk

238

238

238

238

Voorschoolse voorziening peuters

-104

NIeuw beleid

Wijziging financieel beeld

439

697

707

721

390

Verschillen huidig beleid
Taakmutaties toe te kennen aan programma

Onderwijshuisvesting
Door afname in de aantallen leerlingen muteert het budget onderwijshuisvesting.

Versterking peuterspeelzaalwerk
In de septembercirculaire 2016 is aangekondigd dat deze uitkering m.i.v. 2018 komt te vervallen. Deze beëindiging is onderdeel van  het wetsvoorstel harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang.

Voorschoolse voorziening peuters
In de meicirculaire 2016 zijn de bedragen toegekend en verwerkt in de stadsbegroting 2017/2020. Jaarlijks wordt landelijk € 10 mln. toegevoegd aan  het gemeentefonds oplopend tot 60 mln. in 2021. De toevoeging van de jaarschijf 2021 verwerken we nu in de begroting.

Winstwaarschuwingen 2017

Taakstelling statushouders
In relatie tot de Internationale Schakelklassen (ISK) in het Pontem College hebben we met betrekking tot de in- en uitstroom en verdeling van vluchtelingen te maken met onzekerheden. Ook bestaat onduidelijkheid over rijksvergoedingen voor onderwijshuisvesting, personeel, onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair. Gezien de terugloop van de taakstelling en het schrappen van opvanglocatie Ewijk moeten we het startscenario naar verwachting neerwaarts bijstellen richting het lage scenario.

De veel lagere instroomprognose kan forse financiële gevolgen hebben. Momenteel zijn we nog in afwachting van nieuwe doorrekeningen van Onderzoek & Statistiek en de opgave van de 1 april-tellingen van het leerlingenaantal van Scholengroep Rijk van Nijmegen. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan moeten we op korte termijn met het schoolbestuur en het Ontwikkelingsbedrijf overleggen over de vraag of voortgezet gebruik van het gebouw aan de Streekweg haalbaar is en moeten we ook alternatieve huisvestingsmogelijkheden in beeld brengen. We komen hier bij de Nota Slotwijzigingen op terug.