zomernota 2017
PCPortal

Openbare ruimte

Financiële aanpassingen

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Verschillen huidig beleid

Hogere afrekening DAR

-350

PV-vergoedingen

-244

NIeuw beleid

Wijziging financieel beeld

-594

Verschillen huidig beleid

Hogere afrekening Dar
Uit de afrekening met de Dar over 2016 blijkt een tekort van € 350.000 in 2017 voor met name extra reiniging en terugloop verkochte groene afvalzakken. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zullen in samenspraak met de DAR naar oplossingen zoeken. We komen hier op terug bij de nota Slotwijzigingen. We zullen dan ook inzicht geven in de verwachte opbrengsten uit ingezamelde afvalstromen.

PV-vergoedingen
Het tekort van € 244.000 is ontstaan door het wegvallen van de vergoeding voor het uitschrijven van proces verbaal.  We onderzoeken de besparingsmogelijkheden op inzet van toezichthouders door een herverdeling over de verschillende programma’s. Omdat eventuele maatregelen op zijn vroegst pas in 2018 tot resultaat zullen leiden, melden we voor 2017 een tekort.

Winstwaarschuwingen 2017

Er zijn geen winstwaarschuwingen