zomernota 2017
PCPortal

Sport en Accommodaties

Financiële aanpassingen

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Verschillen huidig beleid

Afstoting van verhuurde panden

-110

-110

-110

-110

-110

Onderhoudsreserve voor vastgoed en buitensport

0

Duurzaamheidsreserve

0

Jongerencentrum Staddijk

-35

Taakmutaties toe te kennen aan programma (budgetneutraal)

Brede impuls combinatiefuncties

4

4

4

4

4

NIeuw beleid

Wijziging financieel beeld

-141

-106

-106

-106

-106

Verschillen huidig beleid

Afstoting van verhuurde panden
Als gevolg van sloop, verkoop en herontwikkeling van enkele panden moeten de bijbehorende lasten en baten uit de begroting worden genomen. Mutaties na 1-4-2017 melden we in de Slotwijziging 2017. Dit bedrag bedraagt €110.000 vanaf 2017.

Onderhoudsreserve voor vastgoed en buitensport
Op basis van het onderhoudsplan 2017 dient een storting en/of onttrekking plaats te vinden. Dit betreft een budgettair neutrale mutatie. Omdat het hier gaat om mutaties in de onderhoudsreserve is een raadsbesluit nodig.

Duurzaamheidsreserve
Op basis van het masterplan Duurzaamheid dient een storting en/of onttrekking plaats te vinden. Dit betreft een budgettair neutrale mutatie. Omdat het hier gaat om mutaties in de reserve duurzaamheid is een raadsbesluit nodig.

Jongerencentrum Staddijk
Naar aanleiding van de raadsmotie “Een tweede kans voor Dukenburg” houden wij dit gebouw in 2017 open. We gaan ervan uit dat het gebouw op korte termijn kan worden verkocht en gaan nu uit van een incidenteel tekort van € 35.000 in 2017.

Taakmutaties toe te kennen aan programma

Brede impuls combinatiefuncties
In de decembercirculaire 2016 zijn de bedragen geactualiseerd.
Wij stellen voor om deze bedragen toe te kennen aan het programma Sport en Accommodaties.

Winstwaarschuwingen 2017

Lekkage Triavium
Er is een lekkage geconstateerd aan de ringleiding. De hiermee gepaarde kosten trachten we te verhalen op de eigenaar. Op dit moment wordt nog onderzocht wat het exacte probleem is en welke passende oplossingen voorhanden zijn. De inschatting van de kosten is derhalve nog moeilijk te maken.

BTW-afschaffing sportbesluit
Momenteel zijn er nog onzekerheden over inwerkingtreding, de gevolgen daarvan en compensatie door het Rijk. Dit stelt ons in de gelegenheid om te onderzoeken of en zo ja welke beheersmaatregelen mogelijk zijn en een voorstel over deze gevolgen c.q. maatregelen aan u ter besluitvorming voor te leggen. Het maximale risico is € 350.000.