zomernota 2017
PCPortal

Stedelijke ontwikkeling

Financiële aanpassingen

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Verschillen huidig beleid

Nieuw beleid

Wijziging financieel beeld

Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet in 2019 is een omvangrijke klus. Vorig jaar hebben we hier in de Zomernota ook bij stilgestaan en extra budget gereserveerd. We hebben deze budgetreservering herijkt en verwachten voor 2017 € 100.000 extra nodig te hebben voor de benodigde voorbereidingen. We proberen dit op te vangen binnen het programma. De extra verwachte kosten worden veroorzaakt door het feit dat we steeds meer zicht hebben op de omvang van de implementatie. Ook zijn  we in 2017 met twee nieuwe pilots gestart om beter voorbereid te zijn op de Omgevingswet, te weten het Omgevingsplan Dukenburg en de Gebiedsvisie TPN West (samen met de gemeente Beuningen). Voor de voorbereiding van de omgevingsvisie en het omgevingsplan hebben we externe begeleiding gevraagd. We herijken het benodigde implementatiebudget jaarlijks en zullen hier de komende jaren op blijven terugkomen bij de reguliere planning- en control momenten.

Tijdelijk Anders Gebruik (TAG)
Conform de ambities uit het coalitie akkoord hebben wij beleid ontwikkeld rondom Tijdelijk Anders Gebruik (TAG). Hiermee geven we Nijmegenaren de ruimte om met initiatieven te komen voor hun buurt, vereniging of ander netwerk en  ondersteunen deze initiatieven. Randvoorwaarden hebben we vastgelegd in de zogenaamde ‘Acht van TAG’. Wij merken dat er geen gebrek is aan goede ideeën. Ook de vervolgstap naar een tijdelijke vergunning wordt steeds beter gezet. Echter, ideeën lopen soms stuk op financiële haalbaarheid (eenmalige investeringskosten). Wij willen dit jaar experimenteren met een subsidiebudget waarmee we onder strikte voorwaarden, zoals een eenmalig karakter, een maximumbedrag van € 5.000 en minimaal 50% cofinanciering vanuit het project zelf, een duwtje in de rug kunnen geven bij de start. Wij willen hiervoor eenmalig een  budget vrijmaken van € 50.000. Deze ruimte vinden we in het programma.  

Winstwaarschuwingen 2017

Er zijn geen winstwaarschuwingen