zomernota 2017
PCPortal

Veiligheid

Financiële aanpassingen

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Verschillen huidig beleid

Jaarrekening Veiligheidsregio 2016

110

Begroting Veiligheidsregio 2017

140

NIeuw beleid

Wijkveiligheidscoördinator

-55

Wijziging financieel beeld

195

Verschillen huidig beleid

Jaarrekening Veiligheidsregio 2016
Op basis van de jaarrekening 2016 van de Veiligheidsregio verwachten we een incidenteel voordeel van € 110.000. Als het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio de jaarrekening heeft vastgesteld, ontvangt de gemeente Nijmegen dit bedrag.

Begroting Veiligheidsregio 2017
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft bij de bespreking van de begroting van 2017 besloten om de bijdragen van de gemeenten slechts te verhogen met het gebruikelijke indexeringspercentage. De extra benodigde dekking is gevonden door geld te onttrekken aan de eigen reserves. De bijdrage van de gemeente Nijmegen is daardoor € 140.000 lager dan begroot; dit is een incidenteel voordeel.

Nieuw beleid

Wijkveiligheidscoördinator
In de begroting van 2018 en later is € 160.000 beschikbaar voor 2 wijkveiligheidscoördinatoren. In 2017 is slechts € 80.000 beschikbaar. Het is ondoenlijk voor één coördinator om acht teams aan te sturen. Dit is een incidenteel nadeel van € 55.000 in 2017.

Winstwaarschuwingen 2017

Begroting Veiligheidsregio 2018-2021

De Veiligheidsregio heeft een conceptbegroting 2018 ingediend waarin wordt voorgesteld de bijdragen van de gemeenten te verhogen met een hoger dan gebruikelijk indexeringspercentage. Daarnaast is in de begroting een geraamd tekort opgenomen, waarvan de Veiligheidsregio heeft toegezegd naar bezuinigingsmogelijkheden te zoeken. De hogere indexatie en het niet realiseren van bezuinigingen zou voor de gemeente Nijmegen leiden tot een lastenverhoging van € 0,5 mln. Naar aanleiding van de ingediende begroting hebben we nadere vragen gesteld en tevens aangegeven vooralsnog niet in te stemmen met de voorgestelde begroting.