zomernota 2017
PCPortal

Zorg en Welzijn

Financiële aanpassingen

Bedragen * €1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Verschillen huidig beleid

Taakmutaties toe te kennen aan programma (budgetneutraal)

1. Maatschappelijke opvang

28

28

28

28

28

2. Vrouwenopvang

-45

-3

-3

-3

-3

3. WMO

529

529

529

531

44

4. Sociaal domein WMO

-4

5. Sociaal domein Jeugd

-313

Uitgaven ten laste van bestemmingsreserve

-747

-819

-292

-72

Bijdrage uit de reserve

747

819

292

72

NIeuw beleid

Wijziging financieel beeld

195

554

554

556

69

Verschillen huidig beleid
Taakmutaties toe te kennen aan programma

1. Maatschappelijke opvang
De bedragen zijn in de septembercirculaire 2016 aangepast door een actualisatie van de maatstafaantallen. De decentralisatieuitkering Maatschappelijke opvang wordt beschikbaar gesteld aan centrumgemeente Nijmegen en is bedoeld voor inzet in de regio.

2. Vrouwenopvang
De bedragen zijn in de septembercirculaire 2016 aangepast in verband met opzet en borging van een structureel en landelijk dekkend netwerk van centra voor seksueel geweld en een actualisatie van de maatstafaantallen.

3. Integratieuitkering Wmo
In de septembercirculaire 2016 is deze uitkering structureel verlaagd omdat gemeenten vanaf 2017 niet meer verantwoordelijk zijn voor de huishoudelijke verzorging voor Wlz-cliënten met een modulair pakket thuis (mpt).

4. Integratieuitkering Sociaal domein Wmo
In de decembercirculaire 2016 zijn aan deze uitkering middelen toegevoegd  vanwege het aflopen van het overgangsrecht voor de Wlzindiceerbaren. Op basis van een herindicatie van het CIZ gaat een aantal WLZ-cliënten terug naar de gemeenten. In 2017 gaat het om de helft van het bedrag aangezien gemeenten vanaf 1 juli 2017 verantwoordelijk worden.

5. Integratieuitkering Sociaal domein Jeugd
In de decembercirculaire 2016 zijn aan deze uitkering middelen toegevoegd  vanwege het aflopen van het overgangsrecht voor de Wlzindiceerbaren. Op basis van een herindicatie van het CIZ gaat een aantal WLZ-cliënten terug naar de gemeenten. In 2017 gaat het om de helft van het bedrag aangezien gemeenten vanaf 1 juli 2017 verantwoordelijk worden.

Onttrekkingen ten laste van de bestemmingsreserves Wmo beschermd wonen en Wmo/Jeugd
Met de invoering van de nieuwe taken in het sociaal domein zijn de reserve Wmo- Jeugd en de reserve Wmo Beschermd Wonen ingesteld. We spreken deze reserves  aan voor innovatie, projecten en a-structurele knelpunten in het sociale domein die niet opgelost kunnen worden uit de programmabegroting.

Reserve Wmo beschermd wonen (2017: € 219.000 en 2018: € 164.000)
We doen een beroep op de bestemmingsreserve Wmo beschermd wonen voor enerzijds een incidenteel tekort op het deelproduct "Noodopvang" en anderzijds een eenmalige verlenging in 2018 van de regeling Uitstapprogramma Prostituees en het doorbraakbudget Regieteams.

Reserve Wmo/Jeugd (2017: € 528.000,  2018: € 655.300,  2019: € 292.000  en 2020: € 72.000)
We doen een beroep op de bestemmingsreserve Wmo/Jeugd voor een aantal projecten, zoals het project  Individuele Plaatsing en Support (IPS)  om mensen met een psychiatrische aandoening naar betaald werk te begeleiden en het project Daalsehof, waarmee we uitvoering geven aan het welzijnsbeleid door een Wmo- partner onder betere en veiliger condities te huisvesten. Het hobbycentrum past in een gemeentelijk pand met een maatschappelijke bestemming.
Daarnaast willen we in 2018 uitbreiding geven aan het project Uitrol Specialistische Ondersteuning Huisarts (SOH). In een aantal wijken zetten we ggz-psychologen in die in de huisartsenpraktijk twee tot vijf gesprekken met ouders en kinderen voeren op verzoek van de huisarts. Het resultaat is dat dit leidt tot minder onterechte verwijzingen. We verwachten dat dit leidt tot een besparing op de zorgkosten waardoor dit project vanaf 2021 kostenneutraal/'winstgevend' moet zijn. Tevens willen we een aantal kleinere succesvolle pilots en projecten tijdelijk continueren gericht op ontmoeting en ondersteuning van kwetsbare bewoners door wijkbewoners, bijvoorbeeld het Wijkatelier Lindenholt of projecten als Van Tuin tot bord en Bijzonder thuis afgehaald.
Op het product Diversiteit verwachten we in 2017 een incidenteel tekort op de onderdelen "Vluchtelingen/ Asielzoekers" en "Participatie allochtonen/ zelforganisaties".
En tenslotte is voor het plaatsen van AED's buiten de gemeentelijke accommodaties voor de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen en de apparatuur een gemeentelijke bijdrage nodig in 2018 en 2019.

De bovengenoemde onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zijn exclusief de onttrekking met betrekking tot de CAZ en BUIG-problematiek (Masterplan). Hiermee is een bedrag gemoeid van € 3,2 mln. in 2017 en € 0,7 mln. in 2018.

Winstwaarschuwingen 2017

Voor het jaar 2017 verwachten we op het programma een tekort tussen een bandbreedte van € 3,0 mln. en € 7,0 mln. Voor dekking van een deel van het tekort willen we een beroep doen op de twee bestemmingsreserves die gekoppeld zijn aan het programma Zorg en Welzijn. We komen hier op terug bij de Nota Slotwijzigingen.