zomernota 2017
PCPortal

Inleiding

Dit is de laatste Zomernota van de huidige coalitieperiode. We nemen u mee in de voortgang die we boeken op het coalitieakkoord en de focus die we de komende periode nog willen aanbrengen.
Met deze Zomernota laten we zien dat we goed op weg zijn in de realisatie van onze ambities én dat we niet weglopen voor grote financiële uitdagingen. We hechten er aan om onze boekhouding op orde te hebben en ook meerjarig te houden. We zijn daarom terughoudend in het introduceren van nieuw beleid. Deze terughoudendheid past ook bij de fase van deze coalitieperiode en bij de aanstaande kabinetsformatie die mogelijk gepaard gaat met nieuw rijksbeleid.

Vrijwel alle ambities uit het coalitieakkoord zijn opgepakt en in uitvoering. Het ruimtelijk aanzicht van de stad is blijvend veranderd door het Rivierpark en nieuwe woongebieden in het Waalfront en de Waalsprong. We noemen ook andere projecten die zijn afgerond, zoals de transitie van de decentralisaties in het sociaal domein, de inrichting van Stip’s en sociale wijkteams, mobiliteitsmaatregelen voor openbaar vervoer en fiets, de realisatie van windturbines bij de A15 en de oprichting van een regionaal werkbedrijf. We blijven onze aandacht leggen op de uitvoering van het coalitieakkoord maar geven ook onze doorkijk op nieuwe opgaven en ontwikkelingen. De transformatie van de binnenstad, activering en participatie van de Nijmeegse burgers, de energietransitie, de invoering van de omgevingswet en het zorgen voor leefbare en toekomstbestendige wijken in zowel groei- als krimpgebieden zijn immers allemaal opgaven die doorlopen in een volgende bestuursperiode.

Onze stad huisvest een sterke zorgsector, veel laboratoria en kennisinstellingen en een toenemend aantal innovatieve bedrijven in de sectoren life science, health en semiconductors. Het aantal arbeidsplaatsen op de Novio Tech Campus groeit. Hoewel de economie zich langzaam herstelt, ook in onze regio, hebben de gevolgen van de crisis en de krimpende rijksbudgetten een grote impact op onze inwoners én op onze begroting. De aanpak van armoede en werkloosheid blijft een omvangrijke uitdaging. Als gevolg van een nieuw verdeelmodel zijn we fors gekort op ons budget om uitkeringen voor bijstand en sociale werkvoorziening van te betalen. Wij sluiten onze ogen daar niet voor, maar nemen maatregelen die erop gericht zijn om meer mensen aan het werk te krijgen.

We zien een stevige transformatie-opgave binnen het hele sociale domein, bij de decentralisatietaken Wmo, Jeugd en Beschermd Wonen maar ook in relatie tot (passend) onderwijs. We moeten de reguliere basisinfrastructuur versterken, zelfregie en samenredzaamheid in de stad stimuleren en intramurale vormen van zorg samen met onze partners omvormen. We vinden het van groot belang een sociale stad te zijn, waar iedereen volwaardig kan blijven meedoen. Het is een opgave deze transformatie vorm te geven binnen de budgettaire kaders, we voorzien dat we daarvoor de reserves Wmo, Jeugd en Beschermd Wonen moeten inzetten.

We zijn trots op de titel ‘European Green Capital’ waarmee onze stad in 2018 de meest duurzame stad van Europa is. Het is een erkenning voor de stad die we zijn maar zeker ook een vliegwiel voor onze verdergaande ambities in het creëren van een gezonde, leefbare stad, de energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en een circulaire economie. Inwoners, ondernemers en instellingen, ons ‘groen kapitaal’, staan te trappelen om onder de vlag van ‘Groene Hoofdstad’ duurzame initiatieven en ideeën verder te brengen.

Leeswijzer

De Zomernota informeert u over de voortgang van ons coalitieakkoord en onze strategische thema’s. Daarbij kijken we naar de huidige begroting en blikken vooruit naar het nieuwe begrotingsjaar. We verwachten u half juni te kunnen informeren over de meicirculaire en de effecten hiervan. Deze brief wordt opgenomen in de webversie van de Zomernota, te vinden via pcportal.nijmegen.nl.

De Zomernota richt zich op de politieke prioriteiten, mogelijke wijzigingen, bijstellingen en keuzes die gemaakt moeten worden vóór de nieuwe begroting.

Per thema staan we stil bij de voortgang en ontwikkelingen én bij financiële oplossingen voor tegenvallers in het lopende jaar 2017, structurele claims en meerjarige investeringen. Hiermee trachten we de inhoudelijke en financiële discussies te agenderen langs de lijn van de samenhangende thema’s. Door de beperkte financiële ruimte kunnen niet alle wensen een plek krijgen in deze Zomernota. Om transparant te laten zien welke keuzes zijn gemaakt voegen we een bijlage toe met een overzicht van alle claims, inclusief de claims die niet zijn gehonoreerd.

Claims die betrekking hebben op éénmalige reparaties en claims die niet direct gekoppeld zijn aan grotere thema’s maar voornamelijk ingaan op uitvoering en exploitaties, zijn opgenomen in het financieel overzicht. Waar we niets melden, blijft de uitvoering van het beleid binnen de afgesproken financiële kaders.

Met de maatregelen die we in deze Zomernota nemen lukt het ons om zorgvuldig, robuust en sluitend te begroten én blijven we investeren in een sociaal, ondernemend en duurzaam Nijmegen.