zomernota 2017
PCPortal

Voorstel

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel
   /   

Fatale termijn: besluitvorming vóór:
28 juni 2017

Onderwerp
Zomernota 2017

Programma
Bestuur & Middelen

Portefeuillehouder
H. Tiemens

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
23 mei 2017

Samenvatting
In deze Zomernota hebben we onze beleidsvoornemens voor de komende jaren 2018 -2021 opgenomen en informeren wij Uw raad over afwijkingen op het lopend begrotingsjaar.

Zoals in de voorgaande jaren willen wij het debat met Uw Raad agenderen via de thema’s.  De nieuwe beleid voornemens en nieuwe investeringswensen zijn daarom zoveel mogelijk geclusterd naar de thema’s.
In de paragraaf “Financieel” informeren wij  Uw Raad over de financiële positie en de financiële gevolgen die de nieuw beleidsvoornemens en de afwijkingen hebben op het bestaand beleid. In het financieel beeld zijn de effecten uit de meicirculaire van het gemeentefonds niet opgenomen. Het moment van publicatie van deze circulaire maakte dit niet mogelijk.  Uw Raad zal na het doorrekenen en analyseren van de meicirculaire geïnformeerd worden over de uitkomsten.

Voorstel om te besluiten
Wij stellen u voor om:

  1. De volgende financiële effecten te verwerken in de lopende begroting 2017 en de nieuwe Stadsbegroting 2018 – 2021:
  1. de ontwikkeling van de algemene middelen zoals opgenomen in de paragraaf “Financiële programmabegroting”  (middels BW-01562);
  2. de begrotingsaanpassingen bestaand beleid en nieuw beleid zoals opgenomen in de paragraaf “Financiële programmabegroting” (middels BW-01562);
  3. de nieuwe investeringen zoals deze zijn opgenomen in het deel “Investeringen” op te nemen in het Investeringsplan;
  4. de aanpassing van de kapitaallasten en wijziging van de investeringskredieten zoals toegelicht in het deel “Investeringen” (BW-01563);
  5. de mutaties in de saldireserve die opgenomen zijn in het deel “Ontwikkelingen weerstandsvermogen en risico’s;
  1. het product Overhead onder het programma Bestuur en Middelen in te stellen en op dat product per begrotingsjaar 2017 de centrale overhead te begroten en te verantwoorden;
  2. de grondslagen en uitgangspunten zoals opgenomen in het deel “Grondslagen en uitgangspunten” voor de jaren 2018 -2021 vast te stellen en te verwerken in de Stadsbegroting 2018-2021;
  3. de taakmutaties te verwerken zoals opgenomen in het deel Taakmutaties gemeentefonds (middels BW-01562);
  4. de budget neutrale technische wijzigingen in BW-01564 (zie bijlage “Technische begrotingswijziging”) vast te stellen.