zomernota 2017
PCPortal

Financieel beeld

In het financieel beeld laten we zien hoe de financiële positie zich de komende jaren ontwikkelt. Voor de programmabegroting laten we zien hoe de algemene middelen zich gaan ontwikkelen, welke bijstellingen nodig zijn voor bestaand beleid en doen we voorstellen voor nieuw beleid. We gaan specifiek in op de financiële consequenties vanuit het Masterplan voor de producten Werk, Inkomen en Armoedebestrijding.
In het deel "Investeringen" benoemen we nieuwe investeringsclaims die we in het investeringsplan willen opnemen en gaan we in op de voortgang van de huidige investeringsprojecten.
In deze Zomernota is een aantal voorstellen opgenomen dat consequenties heeft voor de saldireserve. In "Ontwikkeling weerstandsvermogen en risico's" zijn deze voorstellen opgenomen en laten we zien wat dit betekent voor de ontwikkeling van het weerstandsvermogen.
Naast de concrete meldingen zijn er onzekerheden waarvan we nu nog geen exacte inschatting kunnen maken, maar waarvan wij vinden dat Uw Raad daar wel wetenschap van moet hebben. Deze meldingen zijn opgenomen in het deel "Winstwaarschuwingen lopend jaar". In het deel "Grondslagen en Uitgangspunten" zijn de uitgangspunten opgenomen die nodig zijn om tot een begroting 2018 te komen. Voor wat betreft de (centrale) overhead stellen we in deze Zomernota voor om dit op één plek in onze begroting te verantwoorden. Hoe we dit willen doen leggen we uit in "(Centrale) overhead centraal". In het laatste deel, "Taakmutaties gemeentefonds", gaan we in op de verschillende taakmutaties in het gemeentefonds uit de afgelopen circulaires.

Financiële positie

Voor de laatste begroting van deze coalitie doen wij een groot aantal voorstellen waarmee we een schone en robuuste begroting achterlaten voor een volgende coalitie. We constateren dat de financiële opgaven binnen de WSW, BUIG en armoedebestrijding te groot zijn om binnen deze beleidsterreinen op te vangen. We maken daarom in deze begroting ruimte om dit op te vangen, zodat we een sociale stad blijven.
We maken de begroting verder robuust door het schrappen van de post in de begroting die vooruitloopt op een positief rekeningresultaat. Ook stellen we de raming van de OZB-opbrengsten bij naar een realistisch niveau. Onlangs bleek dat deze raming de afgelopen jaren onvoldoende vanuit de realisatie is bijgesteld.

Al met al zijn dit forse financiële aanpassingen, oplopend naar structureel € 10,8 miljoen per jaar. Om dit op te vangen, moeten we helaas terugkomen op de afspraken die we in de Stadsbegroting 2016 en 2017 hebben gemaakt. Daarin hebben we afgesproken om de overblijvende bestedingsruimte toe te voegen aan de saldireserve; in totaal gaat het om een extra spaarbedrag oplopend naar jaarlijks € 7,6 miljoen.
We stellen in deze Zomernota voor om jaarlijks € 1,8 miljoen minder te sparen. Voor 2018 en 2019 willen we de toevoeging aan de saldireserve  verminderen door ook de financiële resultaten van het masterplan en de Nijmeegse aanpak van de verhoogde asielinstroom te verrekenen. De groei van de saldireserve wordt daardoor iets lager, maar is nog steeds ruim € 43 miljoen in de periode 2017 - 2021.

De komende periode gaan we nog verder in ons streven om een schone en robuuste begroting op te leveren.  De afgelopen jaren zijn we druk geweest met het realiseren van grote bezuinigingen en grote projecten zoals het klimaat rivierpark en iets eerder al de nieuwe Stadsbrug. Ook zijn we nu  op bepaalde terreinen in regioverband georganiseerd, waar we dat eerst nog zelf deden (brandweer, ODRN, MGR). Al deze zaken hebben gemaakt dat op onderdelen de begroting is aangepast, soms zeer ingrijpend.
Het komend half jaar willen wij de volgende stap zetten door de begroting vanaf de basis opnieuw op te bouwen. Wij gaan er vanuit dat het maken van deze 0-begroting nieuwe inzichten geeft en mogelijk tot meer efficiency en effectiviteit gaat leiden. De resultaten uit dit proces willen we opleveren voor de gemeenteraadsverkiezing van volgend jaar zodat deze meegenomen kunnen worden bij de vorming van een nieuwe coalitie.