zomernota 2017
PCPortal

Groslijst programma- en investeringsclaims

In deze bijlage geven we inzage in alle claims die aanvankelijk zijn opgevoerd voor de Zomernota 2017.

Programmabegroting

Claims bestaand beleid; bedragen * € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Incassomedewerker BUIG

Bestuur en Mid.

-51

-51

-51

-51

-51

Incassomedewerker BUIG uit stelpost 

Bestuur en Mid.

51

51

51

51

51

Restauratieregeling monumenten

CCC

-150

-150

-150

-150

Cultuurhistorische waardenkaart

CCC

-150

-150

Bijdrage Wij Zijn Nijmegen (uit reserve Citymarketing)

CCC

Bijdrage aan Stevenskerk

CCC

-100

Geen indexering mogelijk op Rijksdocumenten

Dienstv. & burgerz

-30

-30

-30

-30

-30

Taakmutatie: Uitvoering EED richtlijn bij bedrijven

Duurzaamheid

-47

Vrijval taakmutatie Uitvoering EED richtlijn bij bedrijven

Bestuur en Middelen

47

Terugloop opbrengst markten

Econ. en Werk

-80

Lagere opbrengsten kermissen

Econ. en Werk

-133

-133

-133

-133

-133

Lagere havens opbrengsten

Econ. en Werk

-80

Investeringsregeling panden Binnenstad

Econ. en Werk

-120

50

Taakmutatie: armoedebestrijding onder ouderen

Ink. & Arm.b.

-60

-62

Vrijval taakmutatie: armoedebestrijding onder ouderen

Ink. & Arm.b.

60

62

PV-vergoedingen

Openb. ruimte

-244

Afrekening 2017 DAR

Openb. ruimte

-350

Huurderving VSA vastgoed objecten

Sport en Acc.

-125

Huurderving welzijns- en jongerenaccommodaties

Sport en Acc.

-125

-27

-27

-27

-27

Afstoting van verhuurde panden

Sport en Acc.

-110

-110

-110

-110

-110

De Bastei

Sport en Acc.

-25

-75

-75

-75

-75

Kosten vrijwilligers werk- en sportaccommodaties

Sport en Acc.

-70

-70

-70

-70

-70

Onderhoudsreserve voor vastgoed en buitensport

Sport en Acc.

0

0

0

0

0

Duurzaamheidsreserve

Sport en Acc.

0

0

0

0

0

Jongerencentrum Staddijk

Sport en Acc.

-70

pm

pm

pm

pm

BTW afschaffing sportbesluit

Sport en Acc.

-350

-350

-350

-350

Jaarrekening Veiligheidsregio 2016

Veiligheid

110

Begroting Veiligheidsregio 2017

Veiligheid

140

Begroting Veiligheidsregio 2018

Veiligheid

pm

pm

pm

pm

Claims nieuw beleid; bedragen * € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Informatiecentrum WOII en herinneringstoerisme

CCC

-750

-200

-150

-150

Market Garden 75 jaar

CCC

-50

-300

Green Capital

Duurzaamheid

-600

-600

Bijstelling invoering omgevingsbudget

Stedelijke ontwik.

-100

Netwerkregisseur radicalisering

Veiligheid

-40

-40

-40

-40

-40

Wijkveiligheidscoördinator

Veiligheid

-55

Noodurgenties woonruimteverdeling  

Wonen

-35

-35

-35

-35

-35

Afronding wonen boven winkels  (Uit ISV reserve)

Wonen

0

Investeringen

Investeringsclaims; bedagen * € 1.000

programma

2017

2018

2019

2020

2021

Herbestemmen investeringsbudget Oude Stad

CCC

Archeologisch Depot samen met Provincie

CCC

    1.500

Afwikkeling Damwand Waalkade

Economie en Werk

      190

Bastion

Grondbeleid

   1.400

       900

Bastei; verkoopopbrengsten

Grondbeleid

      900

Entree westzijde Centraal Station

Grondbeleid

    3.000

Waalbrug groot onderhoud fietsinfra & beeld

Mobiliteit

       170

Fietsopgangen Waaloverschrijdingen

Mobiliteit

Daalseweg

Mobiliteit

      100

Graafseweg

Mobiliteit

        50

Weurtseweg

Mobiliteit

      900

Fysieke infrastructurele aanpassing singels

Mobiliteit

Binnenstad bereikbaar voor iedereen

Mobiliteit

      850

      100

Knoop 38

Mobiliteit

       500

Vrijval PO Groot Oosterhout

Onderwijs

  -3.500

Basisschool ten zuiden van Griftdijk

Onderwijs

 3.500

Plaatsing ondergrondse containers Binnenstad

Openbare ruimte

      150

Onderhoudstoestand woonstraten

Openbare ruimte

   2.500

   2.400

Vervanging kunstgrasvelden

Sport en Acc.

      150

 1.620

Gymzaal De Grote Boel

Sport en Acc.

   1.240

Gymzaal De Stelt

Sport en Acc.

   1.090

Gymzaal Woenderskamp

Sport en Acc.

    1.090

Upgrade gymzaal naar Sportzaal Woenderskamp

Sport en Acc.

    2.375

Toegankelijkheid Wijkaccomm

Sport en Acc.

      190

       190

     190

    190

Aanpass 't Hert basisschool Kleurrijk

Sport en Acc.

      200

Multifunctioneel sportveld Broodkorf

Sport en Acc.

    800

De Schakel

Sport en Acc.

      600

Voorbereidingskred WC Titus Brandsma

Sport en Acc.

      200

Voorzieningen Vossenpels Noord

Zorg en Welzijn

 pm 

Investeringen OR uit eigen middelen

Openbare ruimte

  -2.500

 -2.400

Verhoging krediet a.g.v. afschaffen BTW  sportbesluit

Sport en acc

700