zomernota 2017
PCPortal

Bezuinigingsprogramma

Stand bezuinigingen Zomernota 2017

Samenvattend overzicht bezuinigingen

Bedragen * € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal van alle opgaven

76.945

77.277

77.277

77.277

77.277

Gereed voor 1 januari 2015

52.437

52.598

52.598

52.598

52.598

Gereedgemeld in 2015

14.259

14.279

14.279

14.279

14.279

Gereedgemeld in 2016

4.763

4.713

4.713

4.713

4.713

Opgave per 1 januari 2017

5.486

5.687

5.687

5.687

5.687

Gerealiseerd periode 1 jan tot 1 april 2017

385

385

385

385

385

Openstaande opgave

5.101

5.302

5.302

5.302

5.302

Bovenstaande tabel geeft inzicht in het verloop van de invulling van de verschillende bezuinigingsopgaven. Van de totale opgaven vanaf 2017 van € 5,5 mln. is op dit moment €385.000 definitief ingevuld en verwerkt. Het betreft de posten zoals in onderstaande tabel weergegeven.
De resterende openstaande opgaven verwachten wij in de loop van 2017 definitief te kunnen invullen. Hiervoor is veelal nog een collegebesluit nodig om een en ander definitief gereed te kunnen melden.
Een drietal bezuinigingen hebben we samengevoegd en nemen we mee in  de strategische organisatieontwikkeling . Het betreft: Bezuinigingen op Beleid, Stroomlijnen en Sobere ondersteuning raad en college. Deze post is in de tabel  opgenomen als  “strategische opgave organisatie” voor structureel € 835.000.

gereed gemeld in 2017

Programma

2017

2018

2019

2020

2021

PN 2014 - stelpost Progr Zorg en Welzijn - Ondersteuning Jeugd

Onderwijs

285

285

285

285

285

Verhogen eigen bijdrage hobbywerkplaatsen

Zorg & Welzijn

100

100

100

100

100

Totaal gereed gemeld in 2017

385

385

385

385

385

Niet gereed

Programma

2017

2018

2019

2020

2021

Bezuin organisatie - BJC

Organisatie

101

101

101

101

101

Bezuin organisatie - Communicatie

Organisatie

294

294

294

294

294

Bezuin organisatie - Facilitaire zaken

Organisatie

869

869

869

869

869

Bezuin organisatie - I & A

Organisatie

785

947

947

947

947

Bezuin organisatie - Personeel en Organisatie

Organisatie

512

512

512

512

512

Bezuin organisatie - Reductie leidinggevenden PIOFZ

Organisatie

280

280

280

280

280

Extra opbrengsten reclamebeleid - restant na ZN

Openbare Ruimte

300

500

500

500

500

PN 2014 - stelpost Progr Facilitaire diensten - Vastgoed & accommodaties

Sport en Accommodaties

800

800

800

800

800

Verminderen formatie bedrijvenloket

Economie en Werk

25

25

25

25

25

Verminderen huur voor Huisvesting JGZ

Zorg & Welzijn

89

89

89

89

89

Versoberen budget Tegengaan Niet-gebruik

Inkomen en Armoedebestrijding

50

50

50

50

50

strategische opgave organisatie

Organisatie

996

835

835

835

835

Totaal Niet gereed

5.101

5.302

5.302

5302

5302