zomernota 2017
PCPortal

Nieuwe claims

In onderstaande tabel zijn de verschillende claims/veranderingen opgenomen van de saldireserve. Onder de tabel worden de verschillende regels toegelicht.

Mutatie saldireserve; bedragen * € 1.000

programma

2017

2018

2019

2020

2021

Pilot stimuleren woningen in middeldure huur

Grondbeleid

-300

-700

Sociale huur Molukkenstraat

Grondbeleid

-1.000

Aanpassing rekenrente grondexploitatie

Grondbeleid

5.781

Bastei: verkoopopbrengst t.g.v. saldireserve ipv project

Grondbeleid

500

Bastion herschikking bijdrage saldireserve /investering

Grondbeleid

400

Tussentijdse winstneming Bijsterhuizen

Grondbeleid

1.500

-1.000

-500

Verlaging structurele storting saldireserve

Bestuur en Mid.

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

-1.800

Verrekening  W, I en A met saldireserve

-3.325

-1.427

Verrekening resultaat  vluchtelingen met reserve

252

-843

-60

Resultaat Zomernota 2017 lopend begrotingsjaar

-3.089

Totaal

2.544

-6.268

-4.987

-2.300

-1.800

Pilot stimuleren woningen in de middeldure huur

De afgelopen jaren is in de Waalsprong circa 5 à 7% van de woningen ingezet voor de middeldure huur, in de bestaande stad is dat circa 5%. Door de verder aantrekkende koopmarkt bestaat het risico dat in dit segment minder gerealiseerd gaat worden en dat een doelgroep niet goed bediend wordt. Stimuleren van dit segment kan door het oormerken van een deel van het te ontwikkelen programma als middeldure huur. Hiermee worden partijen verplicht (een deel) van een project duurzaam in te zetten voor middeldure huur. Hiermee wordt naar verwachting een lagere grondprijs gerealiseerd, waardoor er sprake is van een negatief effect op de nu verwachte opbrengsten in de grondexploitaties. Dit maakt dat we een bijdrage nodig hebben uit de saldireserve van € 300.000 in 2018 en € 700.000 in 2019.

Project Molukkenstraat (planexploitatie Onderwijshuisvesting)

Voor het jaar 2017 is nu een claim van € 1,0 mln. opgenomen voor sociale huur Molukkenstraat. In de desbetreffende planexploitatie is ervan uitgegaan dat herontwikkeling kostendekkend kan door een programma met 100% koopwoningen. Na het vaststellen van de planexploitatie is de wens ontstaan hier sociale huur te realiseren. Hierdoor wordt de opbrengst € 1 miljoen lager.

Aanpassing rekenrente grondexploitatie

Op de GREX-en is een voordeel ontstaan van € 5,8 miljoen omdat de rekenrente van de grondexploitaties dit jaar is aangepast van 2,5% naar 2%. Deze aanpassing is nodig omdat het BBV voorschrijft dat de gehanteerde rekenrente in lijn moet liggen met de rente die betaald wordt voor de externe financiering.

Bastei: verkoopopbrengst ten gunste van saldireserve in plaats van project

In de investeringsparagraaf is toegelicht dat volgens het Besluit Begroting en Verantwoording de verkoopopbrengsten van cultuurhistorische panden niet in mindering mogen worden gebracht op de investeringen. Bij deze Zomernota herstellen we dat en voegen we de opbrengsten die tot nu toe zijn gerealiseerd toe aan de algemene reserve. Zie voor meer informatie de desbetreffende toelichting bij investeringen.

Bastion herschikking bijdrage saldireserve /investering

Voor de investeringen in het watersportcentrum is rekening gehouden met een bijdrage vanuit de saldireserve aan de betrokken planexploitatie (nadeelcompensatie). Het nadeel op de betrokken planexploitatie valt lager uit, waardoor de bijdrage vanuit de saldireserve kan worden verlaagd met € 400.000. Zie voor meer informatie de desbetreffende toelichting bij investeringen.

Tussentijdse winstneming Bijsterhuizen

Vanuit de GR Bijsterhuizen wordt vanwege de verkopen van de afgelopen jaren een tussentijdse winstuitkering gedaan van € 3,5 miljoen per deelnemer. We hielden al rekening met een tussentijdse uitkering in 2017 van  € 2,0 miljoen. Dit betekent dat we dit jaar € 1,5 miljoen meer ontvangen.
Deze hogere tussentijdse winstuitkering betekent niet dat de totale winst op de GR Bijsterhuizen hoger gaat worden, daarom verlagen we de winstverwachting in 2019 en 2020 met in totaal hetzelfde bedrag.

Verlaging structurele storting saldireserve

Bij de ontwikkeling van de algemene middelen hebben we voorgesteld om de structurele storting in de saldireserve met € 1,8 miljoen te verlagen. Hiermee maken we ruimte om de stelpost onderuitputting rekeningresultaat te schrappen.
Door het verlagen van deze storting groeit de saldireserve minder hard. Overigens blijft de ontwikkeling van de saldireserve ruimschoots voldoende ten opzichte van het risicoprofiel.

Verrekening W, I en A met saldireserve

De financiële uitdagingen binnen de producten Werk, Inkomen en Armoedebestrijding zijn zo stevig dat we  de eerste jaren een beroep doen op de saldireserve om het financieel sluitend te maken.

Verrekening resultaat vluchtelingen met reserve

In deze zomernota zijn de verwachtingen rondom de verhoogde instroom vluchtelingen herijkt. Vorig jaar hebben we aangegeven dat we deze uitgaven zo bijzonder en incidenteel vinden dat we voor het verschil een beroep doen op de saldireserve. Voor deze Zomernota stellen we hetzelfde voor.

Resultaat Zomernota 2017 lopend begrotingsjaar

We verrekenen nu niet het verwacht jaarresultaat van het lopend begrotingsjaar. Dit doen we aan het einde van het jaar in de Stadsrekening. In de doorkijk van de saldireserve houden we hier alvast wel rekening mee zodat de prognose van de saldireserve zo actueel mogelijk is.