zomernota 2017
PCPortal

Doorkijk saldireserve

In dit deel laten we zien welk effect de mutaties op de saldireserve hebben en wordt de relatie gelegd met de risico's. De risico's zijn overigens niet geactualiseerd. Dit doen we twee keer per jaar, bij de rekening en bij de begroting.

In onderstaande afbeelding laten we zien welk effect de aanpassingen hebben op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen (ononderbroken rode lijn) ten opzichte van de ontwikkeling die in de Stadsrekening 2016 is geschetst (rode stippellijn).

Uit de afbeelding blijkt dat de groei van de saldireserve iets afneemt ten opzichte van de geschetste lijn uit de  Stadsrekening 2016. Desalniettemin blijft de ontwikkeling van de saldireserve positief:  we verwachten een groei in de periode 2017 - 2021 van meer dan € 43 miljoen.