zomernota 2017
PCPortal

Bestaand beleid

Naast nieuw beleid zijn er ook voordelen en knelpunten op bestaand beleid geconstateerd. In dit deel lichten wij deze claims toe. Een aantal van deze claims zijn bij een thema toegelicht. Op deze claims wordt hieronder niet ingegaan.

Bestaand  beleid; bedragen * € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Woon en groeistad

    Cultuurhistorische waardenkaart

CCC

-150

-150

Bruisende Binnenstad

   Investeringsregeling panden Binnenstad

Econ. en Werk

-120

50

Niet onder thema

   Wij zijn Nijmegen; bijdrage uit reserve City Marketing

CCC

0

   Uitvoering EED richtlijn bij bedrijven

Duurzaamheid

-47

   Terugloop opbrengst markten

Econ. en Werk

-80

-80

   Lagere opbrengsten kermissen

Econ. en Werk

-133

-133

-133

-133

-133

   Lagere haven opbrengsten

Econ. en Werk

-80

   PV-vergoedingen

Openb. ruimte

-244

   Hogere afrekening DAR

Openb. ruimte

-350

   Afstoting van verhuurde panden

Sport en Acc.

-110

-110

-110

-110

-110

   Jongerencentrum Staddijk

Sport en Acc.

-35

   Onderhoudsreserve vastgoed

Sport en Acc.

0

   Duurzaamheidsreserve vastgoed

Sport en Acc.

0

   Jaarrekening Veiligheidsregio 2016

Veiligheid

110

   Begroting Veiligheidsregio 2017

Veiligheid

140

   Afronding wonen boven winkels (uit ISV reserve)

Wonen

0

   Nijm. aanpak verhoogde instroom Vluchtelingen ‘16-17

div. prog.

0

0

0

Totaal

-949

-423

-393

-243

-243

Wij zijn Nijmegen; bijdrage uit reserve City Marketing

Voor het voortzetten van Wij Zijn Nijmegen 2017-2018 doen wij een bijdrage van € 25.000 ; hiervoor doen wij een beroep op de reserve Citymarketing.

Uitvoering EED richtlijn bij bedrijven

Het rijk heeft in de decembercirculaire 2016 voor 2017 incidenteel € 47.000 aan Nijmegen beschikbaar gesteld voor extra toezicht op energie-audits door grote ondernemingen (EED-richtlijn). Deze middelen zijn bij de jaarrekening 2016 in het rekeningresultaat terecht gekomen. Wij willen deze extra middelen in 2017 toevoegen aan het product Milieubeheer Bedrijven voor het uitvoeren van energieaudits.

Terugloop opbrengst markten

Net als voorgaande jaren verwachten we dat de marktopbrengsten achter blijven op de begroting. Dachten we in het verleden dat dit vooral kwam door de economische crisis, nu moeten we helaas constateren dat dit structureel is. We zijn inmiddels gestart met het ontwikkelen van een toekomstvisie op de warenmarkten, zowel gericht op een beleidsmatige als organisatorische aanpak. De nieuwe toekomstvisie warenmarkten en een nieuwe marktverordening worden voor de zomer 2017 verwacht. We gaan ervan uit dat de maatregelen die we gaan nemen vanaf 2019 effect zullen hebben en melden daarom nu alleen in 2017 en 2018 een tekort.

Lagere opbrengsten kermissen

Net als voorgaande jaren melden we lagere opbrengsten uit kermissen. Voorgaande jaren gingen we er vanuit dat naast de toenemende concurrentie in vermaakactiviteiten vooral de economische crisis een belangrijke oorzaak was. Dit is de reden dat we de lagere opbrengst de afgelopen jaren niet structureel hebben verwerkt. Nu zien we in, ook mede als gevolg van herinrichting van delen van de stad, dat dit tekort structureel is. We schatten het financieel nadeel in op € 133.000 vanaf 2017.

Lagere haven opbrengsten

De opbrengsten havengelden dalen al een aantal jaren, in 2017 is dat ook het geval. Ook de overslag-gelden lopen terug. We verwachten een incidenteel tekort in 2017 van €80.000. We verwachten de komende jaren de overslag in de havens te kunnen verbeteren en de havens beter te kunnen profileren.

PV-vergoedingen

Het tekort van € 244.000 is ontstaan door het wegvallen van de vergoeding voor het uitschrijven van proces verbaal.  We onderzoeken de besparingsmogelijkheden op inzet van toezichthouders door een herverdeling over de verschillende programma’s. Omdat eventuele maatregelen op zijn vroegst pas in 2018 tot resultaat zullen leiden, melden we voor 2017 een tekort.

Hogere afrekening DAR

Uit de afrekening met de Dar over 2016 blijkt een tekort van € 350.000 in 2017 voor met name extra reiniging en terugloop verkochte groene afvalzakken. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zullen in samenspraak met de DAR naar oplossingen zoeken. We komen hier op terug bij de nota Slotwijzigingen. We zullen dan ook inzicht geven in de verwachte opbrengsten uit ingezamelde afvalstromen.

Afstoting van verhuurde panden

Als gevolg van sloop, verkoop en herontwikkeling van enkele panden moeten de bijbehorende lasten en baten uit de begroting worden genomen. Mutaties na 1-4-2017 melden we in de Slotwijziging 2017. Dit bedrag bedraagt €110.000 vanaf 2017.

Jongerencentrum Staddijk

Naar aanleiding van de raadsmotie “Een tweede kans voor Dukenburg” houden wij dit gebouw in 2017 open. We gaan ervan uit dat het gebouw op korte termijn kan worden verkocht en gaan nu uit van een incidenteel tekort van € 35.000 in 2017.

Onderhoudsreserve voor vastgoed en buitensport

Op basis van het onderhoudsplan 2017 dient een storting en/of onttrekking plaats te vinden. Dit betreft een budgettair neutrale mutatie. Omdat het hier gaat om mutaties in de onderhoudsreserve is een raadsbesluit nodig.

Duurzaamheidsreserve

Op basis van het masterplan Duurzaamheid dient een storting en/of onttrekking plaats te vinden. Dit betreft een budgettair neutrale mutatie. Omdat het hier gaat om mutaties in de reserve duurzaamheid is een raadsbesluit nodig.

Jaarrekening Veiligheidsregio 2016

Op basis van de jaarrekening 2016 van de Veiligheidsregio verwachten we een incidenteel voordeel van € 110.000. Als het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio de jaarrekening heeft vastgesteld, ontvangt de gemeente Nijmegen dit bedrag.

Begroting Veiligheidsregio 2017

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft bij de bespreking van de begroting van 2017 besloten om de bijdragen van de gemeenten slechts te verhogen met het gebruikelijke indexeringspercentage. De extra benodigde dekking is gevonden door geld te onttrekken aan de eigen reserves. De bijdrage van de gemeente Nijmegen is daardoor € 140.000 lager dan begroot; dit is een incidenteel voordeel.

Afronding wonen boven winkels; beroep op ISV reserve

Subsidies voor wonen boven winkels zijn afgeschaft en nu in afrondende fase. Er is nu een bedrag nodig van € 23.000. We stellen uw Raad voor de subsidies ten laste te brengen van de daarvoor bedoelde ISV-reserve.

Nijmeegse aanpak verhoogde  instroom Vluchtelingen '16 '17

In de afgelopen periode  is sprake geweest van een sterk verhoogde instroom van asielzoekers. Deze normaliseert nu weer. Onze huisvestingstaakstelling voor statushouders is daardoor fors afgenomen van 430 in 2016 naar 230 dit jaar en de verwachting is dat dit nog verder terugloopt en stabiliseert op ongeveer 180 vanaf 2018. In het kader van de verhoogde instroom is een aantal maatregelen genomen rondom integratie en inburgering, afgestemd op de verhoogde instroom en op de daartoe door het Rijk beschikbaar gestelde middelen.
Omdat de rijksmiddelen worden bepaald op de actuele instroom ontstaat er enige frictie. Verplichtingen zijn immers aangegaan op basis van een verwachte hogere instroom. Bovendien zit er een vertraging in de aanpak: zo is werk pas aan de orde als de taal enigszins onder de knie is. In de begroting 2018 kunnen we het aanbod bijstellen op basis van de nieuwe prognoses. Daarbij zal nog extra inzet nodig zijn op de al aanwezige statushouders uit de jaren 2015-2016, vooral op het gebied van werk en inkomen. Volledigheidshalve melden we dat we in 2016 ruim € 0,5 miljoen niet nodig hebben gehad. Dit is ten gunste van het rekeningresultaat gekomen.
Vanwege het bijzondere en incidentele karakter van de verhoogde instroom van vluchtelingen is vorig jaar besloten het resterend tekort rechtstreeks te verrekenen met de saldireserve. Voor deze zomernota stellen wij hetzelfde voor.

 Bedragen * € 1.000,-

was
2017

2017

2018

wordt
2019

Kosten (inclusief maatregelen)

Projectkosten

Zorg & Welzijn

347

347

Programmakosten

Zorg & Welzijn

73

73

Inrichtingskst, budgetbeheer, aanv. bijstand, CAZ

Inkomen & Armoede

1.473

873

350

60

Trajecten werkbedrijf en  Studeren HBO/WO

Economie en Werk

735

400

493

Totaal kosten

2.628

1.693

843

60

Opbrengsten

Compensatie rijk

2.242

1.401

Overgeheveld budget werktrajecten 2016

158

Totaal baten

2.084

1.559

0

0

Verrekening met saldireserve

-386

-134

-843

-60

Claim

0

0

0

0