zomernota 2017
PCPortal

Voortgang huidige Investeringen

Ten opzichte van de Stadsrekening 2016 zijn er geen grote afwijkingen te melden over de voortgang van de investeringen. Hieronder gaan we in op een aantal belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen; het gaat dan vooral over zaken waarover uw raad dit jaar nader wordt geïnformeerd of voorstellen kan verwachten. Voor een uitgebreide toelichting over de voortgang van de besteding van de lopende investeringskredieten verwijzen we naar de desbetreffende bijlage.

Huisvesting Cultuurspinnerij
Voor het gehele NYMA-kwartier wordt een ambitiedocument opgesteld dat voor de zomer aan de Raad wordt voorgelegd. De besteding van dit krediet krijgt hierin een plaats.

Modernisering GBA
De BasisRegistratie Personen (BRP, voorheen GBA) wordt gemoderniseerd. Landelijke invoering van het nieuwe systeem was dit jaar voorzien. Gebaseerd op de laatst bekende informatie wordt er gestart in 2019.

Aanleg Dorpensingel
Over de voortgang aanleg Dorpensingel wordt u separaat geïnformeerd per brief.

Griftdijk Verkeersmaatregelen
Volgens de huidige planning worden de verkeersmaatregelen gerealiseerd in 2018 (dit was 2017).

Malderburchtstraat
De aanpak van de verkeersveiligheid wordt gecombineerd met groot onderhoud en afgestemd met bouwactiviteiten op het Circusterrein. De uitvoering is uitgesteld naar 2018.

Primair Onderwijs Groot Oosterhout (De Uitdaging)
Met schoolbestuur Conexus wordt onderhandeld over een doordecentralisatie overeenkomst voor basisschool De Uitdaging. Vanwege een juridische procedure bij de Raad van State wordt enige vertraging in het bouwproces van school en gymzaal verwacht. Zonder verdere vertraging zal de oplevering in de 2e helft van 2018 plaatsvinden.

Bewegingsonderwijs Kristallis en overige onderwijshuisvesting
De Investeringen vinden naar verwachting een jaar later plaats dan gepland (in 2018 en 2019). Met het schoolbestuur Pluryn wordt momenteel onderhandeld over renovatie of nieuwbouw van de locatie Hatertseweg 400 en mogelijkheden voor het huisvesten van het bewegingsonderwijs aan de Scherpenkampweg.

Ondergrondse containers
De uitvoering van het ondergronds plaatsen van afvalcontainers heeft vertraging opgelopen. Met de beschikbare middelen kunnen we in plaats van 35 ondergrondse containers er 12 tot 15 minder plaatsen. Daardoor zullen we niet het hele centrumgebied van ondergrondse containers kunnen voorzien. De verwachting is dat het project in 2018 gereed komt.

Talent Centraal
De bouw van de sportfaciliteit is recentelijk gegund. Het streven is om het sportcentrum in augustus 2018 op te leveren.

Kunstgrasvelden
In 2017 heeft de kunstgrasveldrenovatie bij NEC plaatsgevonden.

Hardware Trekkenwand Schouwburg
De vervanging van de trekkenwand is in maart 2017 afgerond.

Bestaande sportaccommodaties
In de Stadsbegroting 2017 is een extra investeringskrediet beschikbaar gesteld ten behoeve van sportaccommodaties. Het overgrote deel van de investeringen zal in 2018 plaatsvinden.

Speelvoorzieningen
De programmering van de vervangingen voor de speelvoorzieningen in de wijken is dit jaar in gang gezet. In 2018 en 2019 zal dit project gereed komen.

Wijzigingen

In deze Zomernota stellen we ook enkele wijzigingen voor ten aanzien van de door uw raad beschikbaar gestelde investeringskredieten.

Vasim
De naam van het investeringskrediet wordt: openbare ruimte NYMA.

Tunnel Westzijde Spoorzone:
De naam van het krediet verandert in: (Realisatie volwaardige) Entree westzijde Station Nijmegen.

Watersport Nevengeul
De naam van het krediet verandert in Watersportcentrum Spiegelwaal.

Begrotingswijziging

De aanpassing van de kapitaallasten en de wijzigingen van de investeringskredieten nemen we mee in begrotingswijziging BW-01563.