zomernota 2017
PCPortal

Nieuwe investeringen

In onderstaande tabel zijn de aanpassingen op het investeringsplan opgenomen. De claims die onder een thema vallen zijn toegelicht bij het betreffende thema. Deze claims worden onder de tabel niet verder toegelicht.

Aanpassingen investeringsplan; bedragen * € 1.000

programma

2017

2018

2019

2020

2021

Zorgzame Stad

   Toegankelijkheid Wijkaccomm

Sport en Acc.

190

190

190

190

Woon en groeistad

   Bijstelling Investeringen Nijmegen noord

Best. en mid

-500

   Entree westzijde Centraal Station

Grondbeleid

1.500

1.500

   Openbare ruimte NYMA

Grondbeleid

0

   Basisschool ten zuiden van Griftdijk

Onderwijs

3.500

   Gymzaal De Grote Boel

Sport en Acc.

510

510

   Gymzaal De Stelt

Sport en Acc.

435

435

   Gymzaal Woenderskamp

Sport en Acc.

1.090

   Upgrade Gymzaal naar Sportzaal Woenderskamp

Sport en Acc.

2.375

Bruisende binnenstad

   Binnenstad bereikbaar voor iedereen

Mobiliteit

550

100

Investeringen niet bij thema

   Herbestemmen investeringsbudget Oude Stad

CCC

0

   Archeologisch Depot samen met Provincie

CCC

1.300

   Afwikkeling Damwand Waalkade

Econ. Werk

190

   Bastion

Grondbeleid

2.300

   Bastei; verkoopopbrengsten

Grondbeleid

900

   Weurtseweg

Mobiliteit

900

   Vrijval PO Groot Oosterhout

Onderwijs

-3.500

   Onderhoudstoestand woonstraten

Openb. ruimte

2.500

2.400

   Gekapitaliseerde ruimte onderhoudsbudget OR

Openb. ruimte

-2.500

-2.400

  Vervanging kunstgrasvelden

Sport en Acc.

0

1.620

   Aanpass 't Hert bs Kleurrijk

Sport en Acc

200

   Inzet restantkredieten Mobiliteit

Mobiliteit.

0

0

0

0

Totaal aanpassingen investeringsplan       € 16,7 miljoen

Beschikbare investeringsruimte         € 10,0 miljoen
Verruiming investeringsruimte (nieuw beleid)   €  6,7 miljoen

Het totaalbedrag aan gewenste investeringen is € 16,7 mln. Door de toenemende bouw van woningen in Nijmegen Noord is het noodzakelijk om voorzieningen (scholen, gymzalen, etc.) in de Waal-sprong te realiseren. Gelet op de omvang van deze investeringen stellen we voor om aanvullend € 6,7 mln. kredietruimte vrij te maken. Bij nieuw beleid is hiervoor een claim voor extra kapitaallasten opgenomen.

Herbestemmen investeringskrediet Oude Stad
Van het krediet is € 330.000 over. We stellen voor dat bedrag beschikbaar te houden voor nieuwe projecten, gericht op behoud van cultuurhistorische panden (Barbarossaruïne en de stadsmuren in het Valkhofkwartier).

Archeologisch depot
Om aan wet- en regelgeving te voldoen zullen we moeten investeren in aparte opslagruimtes voor kwetsbaar materiaal, in een optimale klimaatbeheersing en een betere ontsluiting voor raadpleging en onderzoek. De kosten voor deze interne verbouwingen en de inrichting van deze ruimtes zijn geraamd op € 1,3 mln.

Afwikkeling Damwand Waalkade
Voor de afronding van de investering is een bedrag van € 190.000 vanwege rente-, plan- en directie-kosten en (wettelijk verplicht) archeologisch onderzoek. Daarnaast lopen nog twee procedures in het kader van nadeelcompensatie. De omvang van die claims is nog onduidelijk. Wij volgen deze ontwikkeling nauwlettend en zullen u waar nodig nader informeren.

Bastion
Om te voldoen aan de voorovereenkomst met partners is bovenop de gereserveerde middelen een aanvullend investeringsbedrag van € 2,3 mln. nodig. Met deze investering geven we invulling van het betrokken gebouw en het gebied en geven we een wezenlijke impuls aan de watersport.
Tegenover deze extra investering staat dat de bijdrage vanuit de saldireserve met € 0,4 mln. kan worden verlaagd (zie toelichting bij financieel beeld).

Bastei: verkoopopbrengsten
Voor de dekking van de investering in de Bastei is eerder besloten de verkoopopbrengsten van cultuurhistorische panden voor een bedrag van € 900.000 in mindering te brengen op de investering. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is dat niet toegestaan. Daarom stellen we bij deze Zomernota voor dit te herstellen en deze verkoopopbrengsten toe te voegen aan de algemene reserve. Daar staat tegenover dat aanvullend een krediet van € 900.000 nodig is voor de Bastei. Dit betreft een administratieve correctie.

Weurtseweg
De snelfietsroute op de Waalbandijk heeft moeten wijken voor woningbouw. Die moet er opnieuw komen op de Weurtseweg, die afgewaardeerd kan worden van 50km naar 30km weg als fietsstraat. Dat is onontkoombaar. In de vorige Zomernota is hiervoor € 1 mln. beschikbaar gesteld.  De kosten van de Weurtseweg bedragen € 1,9 mln. waarbij we geen rekening houden met eventuele kosten voor archeologie en verwijderen explosieven. Gevolg is een ophoging van € 0,9 mln. We gaan uit van uitvoering in 2020.

Vrijval PO Groot Oosterhout
Voor de investering in basisschool De Uitdaging (PO Groot Oosterhout) is voor 2017 een budget gereserveerd van € 7,0 miljoen. We zijn momenteel in gesprek met het schoolbestuur over doordecentralisatie van deze onderwijsvoorziening. Op grond van dit scenario verwachten we een investeringsbudget van € 3,5 miljoen in de periode 2017-2018 nodig te hebben. Daarmee kan € 3,5 miljoen van de oorspronkelijke claim vrijvallen. We stellen voor dit investeringsbudget in te zetten voor de realisatie van de basisschool ten zuiden van de Griftdijk in 2020/2021.

Onderhoudstoestand woonstraten
Van een aantal woonstraten is het asfalt versleten. Om de onderhoudstoestand naar een gewenst niveau (Marikenniveau) te brengen, is voor 2017 en 2018 samen € 4,9 mln. noodzakelijk.
De gemeente heeft voor haar wegen een zorgplicht. We zijn dus wettelijk verplicht de wegen te onderhouden. De budgetten die nu in het programma Openbare Ruimte beschikbaar zijn voor onderhoud aan wegen zijn onvoldoende om het versleten asfalt aan te pakken. Daarnaast is van belang dat het asfalt vervangen wordt omdat het om teerhoudend asfalt gaat. Door slijtage kan de teer door de verbrokkelde ondergrond in de grond terecht komen.
De kapitaallasten van de investering kunnen worden gedekt (zie regel: gekapitaliseerde ruimte onderhoudsbudget OR) door een deel van het jaarlijkse onderhoudsbudget hiervoor te reserveren (2019: € 125.000, 2020: € 248.438, 2021: € 245.313).We investeren in klinkerbestrating; daarvoor bestaat nog geen objectprofiel in de kadernota investering. We stellen dan ook voor bij deze Zomernota te besluiten klinkerwegen af te schrijven over een periode van 40 jaar.

Vervanging kunstgrasvelden
Op basis van de levenscycli van kunstgrasvelden zijn er 3 kunstgrasvelden voetbal en 1 pupillenveld voetbal aan vervanging toe. Hiervoor is een investering nodig van € 1,62 mln. in 2021.

Aanpassing 't Hert voor basisschool Kleurrijk
Vierde unit is nodig vanwege groei leerlingenaantal en moet aangepast worden aan het bestaande onderwijs-concept. Dringend gewenste realisatie zomervakantie 2017

Inzet restantkredieten Mobiliteit
We stellen voor om een aantal knelpunten op het gebied van Mobiliteit op te lossen door de inzet van restantkredieten.

Waalbrug groot onderhoud; fietsinfrastructuur & beeldkwaliteit
We hechten aan meer fietscomfort op de één van de drukste en belangrijkste fietsverbindingen in Nijmegen. We hebben nu de eenmalige kans om Rijksmonument de Waalbrug de allure te geven die het verdient. De totaal benodigde middelen van € 245.000 dekken we uit het restantkrediet voor fietsvriendelijke maatregelen.

Fietsopgangen Waaloverschrijdingen
We willen € 1,45 mln. investeren in de fietsopgang Hezelpoort en Waalbrug Lent. Dit willen we dekken uit het krediet Fietstunnels Waalsprong, dat oorspronkelijk bedoeld is voor aanpak grote fietsinfrastructuur en opheffen belemmeringen fiets.

Daalseweg
In kader van Verkeerscirculatieplan Nijmegen-Oost heeft de uitvoering van het restanttraject Daalseweg een hoge bestuurlijke prioriteit. Met een bedrag van € 100.000 is de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid beter te regelen. Investering in 2018 gewenst, omdat deze samenhangt met andere werkzaamheden. We kunnen dit dekken uit restantkredieten voor fietsinvesteringen.

Graafseweg
De aanpak van het zuidelijk deel (waaronder de oversteekplek waar een fataal ongeluk heeft plaatsgevonden) van de Graafseweg is gepland in 2019-2020, gelijktijdig met groot onderhoud. Om in de tussentijd voor een verkeersveilig alternatief te zorgen, investeren we in 2017 een bedrag van € 50.000. We kunnen dit dekken uit restantkredieten voor fietsinvesteringen.

Fysieke infrastructuur aanpassingen singels
In het kader van het groot onderhoud van de Waalbrug en de leefbaarheid van de binnenstad worden de singels aangepast; totaal € 0,8 miljoen. We willen hiervoor  € 0,5 miljoen  uit het  bestaand krediet Fietsvriendelijke maatregelen inzetten  en € 0,3 miljoen overschot Groene Route.

Snelfietsroute Nijmegen-Cuijk
Nijmegen participeert in de snelfietsroute Nijmegen-Cuijk. Daarin is een tekort van € 2 mln. die verdeeld wordt over 3 provincies en betrokken gemeenten. Bestuurlijk is vanuit Nijmegen € 0,1 mln. toegezegd om de ambitie alsnog geheel waar te maken. We kunnen dit dekken uit restantkredieten voor fietsinvesteringen.