zomernota 2017
PCPortal

Opgave

We doen wat nodig is voor de kwetsbare inwoners van Nijmegen en willen kinderen en jongeren optimale ontwikkelingskansen bieden. Naast de reeds bestaande taken op het gebied van Inkomen & Armoedebestrijding, Onderwijs en Zorg & Welzijn, zijn we sinds 2015 verantwoordelijk voor een uitgebreid  pakket aan Wmo- en jeugdtaken. Hiermee kunnen we onze ambitie om een zorgzame stad te zijn beter waar maken. Daarvoor is het nodig om met kracht te blijven sturen op de transformatie in het sociale domein. Het financieel kader is krap, rijksbeleid en het beleid van zorgverzekeraars vergroten de druk op deze opgave. We moeten versnellen in de innovatie, terwijl we toch een zorgzame stad willen blijven. Dit is een forse opgave voor de komende periode.

Samen met de partners in de stad willen we in onze contracten en samenwerkingsafspraken concreet vormgeven aan de beoogde veranderslag die moet leiden tot meer participatie, samenhang, zorg dichtbij en inclusieve wijken, binnen het financieel kader. We willen de kracht van de mensen in onze stad en hun initiatieven benutten. Ook door ervaringsdeskundigheid en cliënttevredenheid als belangrijke graadmeter te gebruiken voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning. We blijven inzetten op preventie en op het creëren van een gezonde leefomgeving. We maken werk van meer verbinding tussen de verschillende programma’s: we versterken de uitvoering op de snijvlakken ten behoeve van risicojongeren, kinderen en gezinnen die ondersteuning nodig hebben, mensen met een bijstandsuitkering die ook een beroep doen op zorg en ondersteuning. Het gebiedsgericht werken is hierbij een belangrijk leidend principe.

Waar we moeten voorinvesteren, zoeken we mogelijkheden in onze reserves. Ook hier zoeken we verbinding tussen de programma’s in het sociale domein. De programma’s Onderwijs en Zorg & Welzijn dragen financieel en inhoudelijk substantieel bij aan het masterplan BUIG. Daarmee staan de reserves Wmo en Jeugd en Beschermd Wonen wel onder druk om knelpunten, risico’s en voorinvesteringen in komende jaren te kunnen opvangen. Hoewel Zorg en Welzijn het boekjaar 2016 heeft afgesloten met een positief financieel resultaat, voorzien we met name op de nieuwe taken in 2017 en 2018 tekorten.

Prioriteiten in de komende periode zijn het op orde brengen van de basis bij de sociale wijkteams, het aanpakken van de wachtlijstproblematiek en het inzetten op een afname van de stijging van de ambulante begeleiding Wmo. Op basis van het berichtenverkeer krijgen we steeds beter inzicht in de geleverde zorg; toch moeten we in regionaal verband en samen met de zorgaanbieders vol blijven inzetten op een betrouwbaar en volledig berichtenverkeer als basis voor de  sturingsinformatie voor college en raad. We blijven de sturingsinformatie voor college en raad verder ontwikkelen en verbeteren.