zomernota 2017
PCPortal

Financiële effecten en investeringen

Met de invoering van de nieuwe taken in het sociaal domein zijn de reserve Wmo- Jeugd en de reserve Wmo Beschermd Wonen ingesteld. We spreken deze reserves  aan voor innovatie, projecten en a-structurele knelpunten in het sociale domein die niet opgelost kunnen worden uit de programmabegroting. In het deel Aanwending reserves Zorg en Welzijn wordt hier nader op ingegaan.

Aanpassingen investeringsplan; bedragen * € 1.000

programma

2017

2018

2019

2020

2021

Zorgzame Stad

   Toegankelijkheid Wijkaccomm

Sport en Acc.

190

190

190

190

Toegankelijkheid Wijkaccommodaties
We willen  aanpassingen doorvoeren om te voldoen aan de ITs-norm (Integrale Toegankelijkheidsstandaard) voor de wijk-, sportaccommodaties en dienstgebouwen.