zomernota 2017
PCPortal

Voortgang en ontwikkeling

De woningproductie, flink gesteund door een opgeleefde conjunctuur, ligt vol op stoom. Het aantal transacties neemt toe, de prijzen stijgen en de Woonbeurs in april 2017 was weer goed bezocht.  Op onze grootste uitbreidingslocaties Waalsprong en Waalfront bruist het van de bouwactiviteiten en de planontwikkeling voor nieuwe vlekken is in volle gang. Zo werken we  verder aan de planontwikkeling van Hof van Holland, Zuiderveld en Vossenpels Noord. Het is een vervolg op de strategie die we vorig jaar hebben ingezet waarbij meer locaties tegelijk naar voren worden gehaald om daarmee een breed  en gedifferentieerd aanbod in de etalage te hebben.

Een groeiend  nieuw stadsdeel kan niet functioneren zonder voorzieningen. De voortgang van de woningbouw en de groei van de bevolking in de Waalsprong gaan gepaard met wensen voor aanvullende maatschappelijke voorzieningen. Het gaat hierbij om de realisatie van gymzalen  o.a. in de Grote Boel en  Woenderskamp. Daarnaast investeren we in de eerste van de twee basisscholen  rond de Graaf Allardsingel en de realisatie van een watersportcentrum in de Spiegelwaal. In de bestaande stad investeren we in een nieuwe entree aan de westzijde van  Nijmegen CS, en in een brede aanpak van het NYMA-kwartier.  

In 2017 actualiseren we de programmering van onze woningbouwopgave, in verband daarmee zijn wensen opgenomen voor meer sociale en  middeldure huur. Op basis van de  evaluatie van de gemaakte prestatieafspraken met de woningcorporaties en de nieuwe biedingen actualiseren we de afspraken in de loop van 2017. Betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en meer wonen met zorg blijven daarin de speerpunten. Concreet maken we dit jaar nieuwe afspraken over de omvang van de sociale woningvoorraad en de verschillende prijsklassen daarbinnen. In de bestaande stad is de ontwikkellocatie Molukkenstraat geschikt om sociale huur toe te voegen.  

We gaan een  cultuurhistorische waardenkaart maken. Hiermee zijn we goed voorbereid op de Omgevingswet en  kunnen we beleidsambities voor de omgevingsvisie en omgevingsplannen integraal afwegen.

We stellen nieuwe regels  vast ter uitvoering van een strakker kamerverhuurbeleid,  stroomlijnen en verbeteren de afhandeling van klachten en pakken overlast door kamerverhuur beter aan. Daarbij houden we de balans tussen een goed en voldoende aanbod van studenten woonruimte aan de ene kant en het tegengaan van overlast aan de andere kant. Ontwikkeling van vraag en aanbod van studentenwoonruimte blijven we monitoren in samenwerking met SSH&, RU en HAN.

Op het terrein van wonen en zorg blijven we volop actief. We actualiseren vraag en aanbod in het planningskader en zetten in op voldoende voortgang in concrete projecten. In dit verband noemen we de planontwikkeling rond Doddendaal, de bouw van zorgwoningen op het Jacobsterrein aan de Molenweg  door Portaal, de bouw van  50 levensloopgeschikte woningen in de Malvert en de planontwikkeling aan de Vlierestraat en Agnetenweg.