zomernota 2017
PCPortal

Financiële effecten en investeringen

Bedragen * € 1.000,-

programma

2017

2018

2019

2020

2021

Verschillen huidig beleid

Cultuurhistorische waardenkaart

CCC

-150

-150

Nieuw beleid

Uitbreiding investeringsruimte

Best en Midd.

-250

-500

Totaal programmabegroting

-150

-150

-250

-500

Cultuurhistorische waardenkaart
Om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet hebben we een cultuurhistorische waardenkaart nodig. Om de waardenkaart te kunnen maken en de beleidsambities voor de omgevingsvisie en omgevingsplannen op te stellen, hebben we voor 2018 en 2019 incidenteel € 150.000 per jaar nodig.

Uitbreiding investeringsruimte
Vanwege uitbreiding op de investeringen nemen we voor het jaar 2020 en 2021 extra kapitaallasten mee. Zie voor meer informatie de paragraaf Investeringen.

Aanpassingen investeringsplan; bedragen * € 1.000

programma

2017

2018

2019

2020

2021

Woon en groeistad

   Bijstelling Investeringen Nijmegen noord

Best. en mid

-500

   Entree westzijde Centraal Station

Grondbeleid

1.500

1.500

   Openbare ruimte NYMA

Grondbeleid

0

   Basisschool ten zuiden van Griftdijk

Onderwijs

3.500

   Gymzaal De Grote Boel

Sport en Acc.

510

510

   Gymzaal De Stelt

Sport en Acc.

435

435

   Gymzaal Woenderskamp

Sport en Acc.

1.090

   Upgrade Gymzaal naar Sportzaal Woenderskamp

Sport en Acc.

2.375

Bijstelling investeringen Nijmegen Noord
In de Zomernota van vorig jaar is een krediet van € 5,0 mln. opgenomen voor Ontwikkelingen Nijmegen Noord. Dit krediet kan met € 500.000 worden verlaagd.

Entree westzijde Centraal Station
In het kader van het project Herstructurering Stationsplein (PHS) Nijmegen – Schiphol doet de kans zich voor om de perrontunnel door te trekken naar de westzijde en een tweede volwaardige entree te realiseren. Eerder is in het coalitieakkoord hiervoor € 2,5 mln. in het investeringsprogramma gereserveerd. Aanvullend is een bedrag nodig van € 3 mln., verdeeld over 2019 en 2020.
Provincie Gelderland overweegt in het kader van haar midtermreview 2015-2019, parallel aan het gemeentelijk besluitvormingsproces, een bijdrage aan de westelijke entree. Het project ‘Volwaardige westelijke entree station Nijmegen’ is onderdeel van het gesloten bestuursakkoord Arnhem-Nijmegen – Provincie. Het is belangrijk dat onze besluitvorming synchroon loopt. We verwachten € 11 tot € 12 mln. nodig te hebben om een basisscenario te kunnen realiseren. In een volgende concretiseringsslag is de provincie bereid om na te denken over een bijdrage van 50%. Uitvoering dient gelijk op te lopen met project PHS dat start in 2021.

Openbare ruimte NYMA
In het investeringsplan (Stadsbegroting 2017) staat een investering gepland voor Vasim. Met de aankoop van CP Kelco en het proces van herontwikkeling NYMA is de scope van het inrichten van de openbare ruimte Vasim verbreed naar inrichten openbare ruimte NYMA (Vasim en CP Kelco).
Vanwege de inzet van een al geprogrammeerde investering is hier een raming € 0 opgenomen. De bredere invulling vraagt echter om een expliciet raadsbesluit via deze zomernota.

Basisschool ten zuiden van Griftdijk
In Nijmegen Noord groeit het aantal kinderen de komende jaren fors. Daarom houden we rekening met een investering om de eerste van de twee scholen te realiseren in het gebied rond de Graaf Allardsingel. De tweede school zal volgen rond 2025/2026.

Gymzaal De Grote Boel
De totale investering is € 1.020.000. Door de stichting van een nieuwe basisschool is ook een gymzaal voor het onderwijs noodzakelijk in het investeringsjaar 2018/2019. Voor ons een investering van € 560.000. Hierbij is rekening gehouden met een rijksbijdrage vanuit onderwijs van € 1,0 mln.
Om deze zaal beter verhuurbaar te maken en meer binnensporten te kunnen bedienen is een aantal jaren geleden de ‘Nijmegennorm’ van toepassing verklaard. Voor ons een investering van € 310.000.
Met het oog op de toekomst is het verstandig om extra terrein te verwerven voor mogelijke uitbreiding. Dat terrein richten we de eerste jaren in als speelplek voor de buurt en de school. Dat vraagt om nog een extra investering van ruim € 150.000.

Gymzaal De Stelt
De totale investering is € 870.000. Door de stichting van een nieuwe basisschool is ook een gymzaal voor het onderwijs noodzakelijk in het investeringsjaar 2018/2019. Voor ons een investering van € 560.000. Hierbij is rekening gehouden met een rijksbijdrage vanuit onderwijs van € 1,0 mln.
Om de zaal beter verhuurbaar te maken en meer binnensporten te kunnen bedienen is een aantal jaren geleden de ‘Nijmegennorm’ van toepassing verklaard. Dit vraagt een investering van € 310.000.

Gymzaal Woenderskamp
De totale investering is € 1.090.000. Door de stichting van een nieuwe basisschool is ook een gymzaal voor het onderwijs noodzakelijk in het investeringsjaar 2020. Voor ons een investering van € 560.000. Hierbij is rekening gehouden met een rijksbijdrage vanuit onderwijs van € 1,0 mln.
Om de zaal beter verhuurbaar te maken en meer binnensporten te kunnen bedienen is een aantal jaren geleden de ‘Nijmegennorm’ van toepassing verklaard. Dit vraagt een investering van € 310.000.
De sportvloer met o.a. led-verlichting maakt van de traditionele gymzaal een complete innovatieve bewegingsruimte. Investeringsbedrag: € 220.000.

Upgrade Gymzaal naar Sportzaal Woenderskamp
De totale investering is € 3.465.000. Ten opzichte van de Gymzaal Woenderskamp dus een extra investering van € 2,375 mln. (€ 3,465 mln. minus € 1,09 mln.). Deze is als volgt onderverdeeld:

Sportzaal
In 2026 wordt een nieuwe basisschool in Hof van Holland-centrum geprogrammeerd. Ook deze school zal een soortgelijke gymzaal als Woenderskamp nodig hebben. Wij adviseren om in plaats van 2 gymzalen (2x € 1,6 mln.) één volwaardige Sportzaal te realiseren. Daarmee kunnen wij de binnensporten nog beter bedienen en een sportzaal maakt de verhuurbaarheid en exploitatie vele malen effectiever en efficiënter. Nadeel is dat de sportzaal in de eerste jaren niet volledig gebruikt zal worden met een nadelig exploitatie effect.
Als de sportzaal Woenderskamp gerealiseerd wordt komt de claim Gymzaal Woenderskamp (2020) en de toekomstige claim Hof van Holland (2026) te vervallen.

Gymzaal van de toekomst
De sportvloer met o.a. led-verlichting maakt van de traditionele gymzaal een complete innovatieve bewegingsruimte. Investeringsbedrag: € 440.000.