zomernota 2017
PCPortal

Voortgang en ontwikkeling

We willen de doelstelling Nijmegen energieneutraal uitbreiden door tussentijdse doelen vast te stellen, waaronder 75% energieneutraliteit in 2030. Deze doelstellingen zullen input leveren voor de op te stellen omgevingsvisie. Met woningcorporaties, ontwikkelen we een stadsbreed proces waarbij we gezamenlijk werken aan een energie neutrale sociale woningvoorraad. We ontwikkelen samen een beeld op hoe de energievoorziening in stadsdelen en buurten er in de toekomst uit kan gaan zien en voeren hiervoor in 3 wijken pilots uit. We gaan ervan uit dat over ongeveer 15 jaar gas geen energiebron meer zal zijn voor de warmtevoorziening van woningen.

De Duurzaamheidslening voor maatregelen aan bestaande en nieuwe woningen wordt steeds beter benut. We zullen deze duurzaamheidslening blijven promoten, vooral via het Loket Duurzaam Wonen waar particuliere woningeigenaren ook voor advies terecht kunnen. Voor non-profitorganisaties hebben we ook een lening ontwikkeld: de Stimuleringslening non-profitorganisaties. 

Als gemeentelijke organisatie hebben we een energiecontract dat loopt tot 1 januari 2018. Daarna moeten we een nieuw contract hebben. We bereiden samen met de gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen de uitvoering van de succesvolle innovatieve aanbesteding voor ons gemeentelijk energieverbruik voor. Hiermee zorgen we ervoor dat we duurzame energie afnemen, die zoveel mogelijk uit de regio zelf komt. Onze vraag naar duurzame energie stimuleert een vergroting van energiebronnen, omdat met de huidige capaciteit niet kan worden voorzien in onze regionale behoefte. We houden ook onverkort vast aan de gemeentelijke ESCo (Energy Service Companies) constructie voor maatschappelijk vastgoed. De besparingen die we hebben gerealiseerd blijven we inzetten voor nieuwe investeringen voor verduurzaming van onze panden.

In deze collegeperiode werken we aan het uitbreiden van het warmtenet naar meerdere locaties in de stad zoals het stationsgebied, de campus, en aangrenzende wijken. We verwachten in begin 2018 besluiten te kunnen nemen over doortrekking van het warmtenet naar de Heijendaal campus.

De windturbines aan de A15 zijn in 2016 in gebruik genomen. Naar verwachting zal de komende jaren het windpark verder worden uitgebreid. Het animo voor participatie in het project was zo groot dat dit bijna vanzelfsprekend leidt tot nieuwe initiatieven rondom duurzame energie, zoals zon. We werken actief mee aan deze nieuwe initiatieven, ook op bedrijventerreinen.
We blijven investeren in participatie initiatieven van bewoners, bedrijven, instellingen en scholen, bijvoorbeeld met Power2Nijmegen en "Groen verbindt". Initiatieven van onderop willen we zo goed mogelijk ondersteunen, ruimte geven en verbinden. Waar nodig investeren we ook zelf in duurzaamheidsmaatregelen, zoals fietsroutes, openbaar vervoer, elektrische laadpalen, afvalinzameling.

De bereikbaarheid van Nijmegen is in de afgelopen jaren flink verbeterd. We hebben voor de resterende bestuursperiode de ambitie om meer te investeren in fiets(delen), autodelen, elektrische voertuigen en openbaar vervoer (onder andere het station CS en Heyendaal en schoon en duurzaam openbaar vervoer in de binnenstad). We blijven investeren in dynamisch verkeersmanagement en het beter benutten van het wegennet zodat het verkeer beter verdeeld en gespreid wordt gedurende de dag. We blijven ook investeren in mobiliteitsmaatregelen die bijdragen aan een schonere lucht en betere leefbaarheid. De titel Fietsstad 2016 en het wereldfietscongres Velo-City2017 dragen bij aan het draagvlak voor verdere verbetering van de fietsinfrastructuur in de stad.

De Nijmeegse aanpak van de energietransitie wordt landelijk en internationaal gewaardeerd. Dat heeft kansen geboden om onze aanpak nog een extra boost te geven, bijvoorbeeld met de Citydeal Gelrestad onder de vlag van de landelijke AgendaStad. Met deze citydeal van Gelderse steden en de Provincie Gelderland, versterken we de verbindingen tussen bedrijfsleven, onderwijs-en onderzoeksinstellingen, gaan we op zoek naar crossovers tussen de sectoren energy, food & health, en zijn we voorbereid op een nieuw kabinetsbeleid waarin dit soort samenwerkingsvormen mogelijk van een extra impuls worden voorzien.