zomernota 2017
PCPortal

Financiële effecten en investeringen

Omschrijving (bedragen * € 1.000,-)

programma

2017

2018

2019

2020

2021

Nieuw beleid

Green Capital

Duurzaamheid

-500

-500

Totaal programmabegroting

-500

-500

Green Capital
Nijmegen is in 2018 Green Capital van Europa. In de jaren 2017 en 2018 is incidenteel jaarlijks een bedrag van € 500.000 nodig voor de projectorganisatie en de voorbereiding en realisatie van evenementen. Leidraad is hierbij het door het college vastgestelde ambitiedocument van 10 januari 2017.