zomernota 2017
PCPortal

Opgave

Binnensteden veranderen, ook de Nijmeegse Binnenstad. Winkelmeters verdwijnen, andere functies nemen in belang toe. Er is een transformatieproces gaande van “place to buy” naar “place to meet”. Maar die transformatie gaat niet vanzelf. We willen ondernemers en eigenaren kansen geven de binnenstad opnieuw uit te vinden. Goed functionerende binnensteden zijn essentieel voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee voor een gezond groeiende stedelijke en regionale economie.

Uiteraard wordt het succes van de Nijmeegse binnenstad voor een deel bepaald door macro-economische ontwikkelingen waar we geen vat op hebben. Het gaat beter met de economie en ook daar profiteert de binnenstad van. Nijmegen is groeistad en zal dat de komende jaren ook blijven. Toch wordt ook de Nijmeegse binnenstad geconfronteerd met negatieve, vaak landelijke, ontwikkelingen als de verkoop via internet, wankele winkelketens en het omvallen van bijvoorbeeld een V&D.   

Om voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen hebben we een Agenda voor de Binnenstad opgesteld. We werken bij de uitvoering van de agenda steeds langs drie pijlers:

  • We willen het aanbod en de ambiance in de binnenstad verder versterken
  • We ondersteunen het transformatieproces  van  ‘place to buy ‘ naar  ‘place to meet‘
  • We zetten actief in op aanpak van de leegstand

Daarnaast hebben we de nota “Binnenstad van de toekomst” vastgesteld. De nota bestaat uit een analyse, visie en plan van aanpak. Aan de hand van een weerbaarheidsanalyse hebben we sterke en zwakke gebieden in de binnenstad in beeld gebracht. Om de leegstand aan te pakken is een pakket met maatregelen en instrumenten ontwikkeld. Het gaat hier om een 14-punten aanpak. Deze aanpak is in uitvoering.

De opgave voor de binnenstad als belangrijk onderdeel van het economisch functioneren van Nijmegen wordt algemeen herkend. Reden voor de steden Arnhem-Nijmegen om samen met de provincie Gelderland een bestuursakkoord te sluiten, waarbij de icoon Bruisende Binnensteden aan de rivier één van de drie pijlers vormt. In het bestuursakkoord en de bijbehorende investeringsagenda wordt Nijmegen geprofileerd als oudste stad en de binnenstad als de plek waar het cultuurhistorisch erfgoed beter zichtbaar wordt gemaakt en beleefd.