zomernota 2017
PCPortal

Voortgang en ontwikkeling

Het gaat beter met de binnenstad. Dat merken we als we kijken naar de recente resultaten uit de Stadscentrummonitor (maart 2017). De monitor geeft een goed beeld van hoe de binnenstad er nu, na de afgelopen moeilijke periode, voor staat: bezoekers waarderen de binnenstad (7,5), de werkgelegenheid in de binnenstad is gestegen, vooral dankzij de horecasector en investeringen in de binnenstad nemen weer toe.  
Kritische factoren zijn echter de bezoekersaantallen en bestedingen in de detailhandel. Hoewel het leegstandspercentage is gedaald naar 7,6% blijven bepaalde delen van de binnenstad om aandacht vragen.

Onze aanpak levert resultaat op. Nu is het de kunst om deze vooruitgang vast te houden. We willen dan ook in 2017 en 2018 actief blijven inzetten op versterking van het vestigingsklimaat in de Nijmeegse binnenstad.
Aanpak van leegstand blijft hoog op de agenda staan. Allereerst gaat het daarbij om een Transformatieaanpak voor de binnenstad voor de komende drie jaar. De aanpak bevat zowel bestaande projecten die we continueren als nieuwe projecten. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de Provincie om de Transformatieaanpak in Bloemerstraat en Hertogstraat in 2017 en 2018 verder vorm te geven. We passen de aanpak voor de Bloemerstraat en Hertogstraat ook toe in andere straten die om aandacht vragen. We willen een vervolg geven aan de succesvolle investeringsregeling voor panden in de binnenstad. In de nieuwe regeling wordt meer nadruk gelegd op verbetering van gevels van (monumentale) panden en het  investeren in duurzame verbetering van panden. Nieuw zijn projecten op het vlak van placemaking, smart city, stadsdistributie en duurzaamheid.

We gaan erfgoed inzetten voor het aantrekkelijker maken van onze binnenstad en de transformatie naar een ‘place to meet’. Erfgoed draagt namelijk bij een aan goed vestigings-, bezoek- en verblijfsklimaat. We gaan daarom proactief investeren in het gebruik en de beleving van het zichtbaar aanwezige erfgoed. Dit doen we aan de hand van de thema’s Nijmegen historische stad aan de Waal en Nijmegen verdedigingsstad, thema’s die als een rode draad door onze tweeduizendjarige geschiedenis lopen. Door citymarketing, toerisme en cultuurhistorie nog meer op elkaar af te stemmen kunnen evenementen, activiteiten en projecten een betere bijdrage leveren aan het transformeren van het centrum naar een `place to meet`.
De komende jaren gaan we verder met het ontwikkelen van het Valkhofkwartier als poort naar de binnenstad. De restauratie en verbeelding van de burchtmuren zullen in 2018 uitgevoerd worden. Ook het oprichten van een Tweede Wereldoorlog informatiecentrum draagt bij aan het aantrekken van toerisme en de ontwikkeling van het Valkhofkwartier. Verder gaan we in 2018 aan de slag met de voorbereidingen van de  herdenking van Operatie Market Garden, die in 2019 plaats zal vinden. De opening van De Bastei in 2018 zal bijdragen aan het aantrekkelijker maken van de Waalkade en het Valkhofkwartier voor bezoekers.

Dat de binnenstad transformeert van  ‘place to buy ‘ naar ‘place to meet’, zien we ook terug bij evenementen in de binnenstad.  Met de vaststelling van het locatieprofiel voor evenementen in het Kronenburgerpark zijn alle profielen in het kader van het locatiegebonden evenementenbeleid voor de binnenstad vastgesteld. Daarmee is er meer richting in welke evenementen op welke locaties kunnen plaatsvinden en kunnen we van 2017 tot en met 2020 investeren in goede voorzieningen op evenementenlocaties, die bij de behoefte van die locaties aansluiten. Daarnaast willen we in het kader van duurzaamheid bij evenementen ervoor zorgen dat vervuilende apparaten tot het verleden behoren. Ook is het van belang om de voorzieningen in de toekomst veilig te kunnen gebruiken, waardoor we ook middelen reserveren voor onderhoud en vervanging.
Het algemene evenementenbeleid is aan herziening toe. Er is veel animo voor evenementen in de binnenstad, zowel van organisatoren als bezoekers. Het is van belang dat vraag en aanbod goed afgestemd worden met de andere functies en belangen van de binnenstad.

Het belang van afstemming geldt voor de kermis in het bijzonder. De kermis is misschien wel het oudste evenement van de stad, dat geworteld is in een lange traditie. Juist door de komst van vele nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding is het steeds een uitdaging om de kermis aantrekkelijk te houden voor een brede doelgroep. De kermispeiling onder het stadspanel (najaar 2016) wijst ook uit dat er behoefte is aan vernieuwing. Nieuw beleid kan er op gericht zijn om de samenwerking met bijvoorbeeld de horeca en andere evenementen te versterken.

Het traject voor het opstellen van een toekomstvisie voor de markten in Nijmegen is in 2017 doorgestart. In overleg met betrokken (markt)ondernemers en andere belanghebbenden wordt in een compact traject een visie inclusief een uitvoeringsprogramma voor de markten in de binnenstad opgesteld.

Na de realisatie van de Groene Loper (verbinding binnenstad met de Ooijpolder) en de reconstructie van de Lindenberghaven tot historische haven gaan we verder met de uitvoering van het groene scenario voor de Oostelijke Waalkade. In de uitwerking van het groene scenario – start uitvoering in 2018 – zal ook rekening worden gehouden met de organisatie van evenementen en de uitvoering van de motie” De binnenstad voor iedereen bereikbaar”.

De uitvoering van de motie “De binnenstad bereikbaar voor iedereen” wordt ook de komende jaren voortvarend opgepakt.