zomernota 2017
PCPortal

Financiële effecten en investeringen

Bedragen * € 1.000,-

programma

2017

2018

2019

2020

2021

Verschillen huidig beleid

Investeringsregeling panden Binnenstad

Econ en Werk

-120

50

Nieuw beleid

Informatiecentrum WOII en herinneringstoerisme

CCC

-350

-200

-150

-150

Market Garden 75 jaar

CCC

-50

-200

Totaal programmabegroting

-120

-350

-400

-150

-150

Investeringsregeling panden binnenstad
Vanuit de beleidsnota “Binnenstad van de toekomst” is in 2016 de investeringsregeling voor panden in de binnenstad opgezet. Voor de stimuleringssubsidie is een budget van € 300.000 beschikbaar in de periode 2016-2018. De werkelijke uitgaven lopen niet synchroon met de begrote jaarschijven. In 2016 hebben we € 30.000 uitgegeven. In 2017 verwachten we een uitgave van € 270.000. Daarmee ontstaat in 2017 een nadeel ten opzichte van het jaarbudget van € 120.000; dat kunnen we deels opvangen door het gehele budget voor 2018 van € 50.000 over te hevelen naar 2017.

Informatiecentrum WOII en herinneringstoerisme
Na het ondertekenen van de intentieovereenkomst met het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek, zijn we aan de slag gegaan met een bedrijfsplan voor het informatiecentrum WOII. Het WOII-informatiecentrum is opgenomen in de bij het Bestuursakkoord behorende investeringsagenda. Het WOII centrum opent in 2019, tegelijk met de herdenking van 75 jaar Market Garden. De kosten voor onze gemeente zijn € 350.000 in 2018, € 200.000 in 2019 en vervolgens € 150.000 structureel vanaf 2020.

Market Garden 75 jaar
Voor de herdenking van 75 jaar Market Garden in 2019 hebben we incidenteel € 200.000 nodig in 2019 en voor de voorbereiding hiervan € 50.000 incidenteel voor een projectleider in 2018. De 70e editie heeft Nijmegen veel extra bezoekers  voor de stad opgeleverd.

Aanpassingen investeringsplan; bedragen * € 1.000

programma

2017

2018

2019

2020

2021

Bruisende binnenstad

   Binnenstad bereikbaar voor iedereen

Mobiliteit

550

100

Binnenstad bereikbaar voor iedereen
We willen maatregel 5 en 6 uit dit plan ten uitvoer brengen.
Ten eerste betreft dat ringstraten herinrichten tot fietsstraten (In de Betouwstraat, van Welderenstraat, van Broekhuijsenstraat en Gerard Noodtstraat). Werkzaamheden moeten in periode juni 2017 tot voorjaar 2018 worden uitgevoerd vanwege groot onderhoud Waalbrug. De totale investering is € 1,7 mln. Vanuit ‘Beter Benutten’ (provincie) is € 0,8 mln. en vanuit Fietsstimuleringsplan € 0,35 mln. beschikbaar. Aanvullend is daarom € 550.000 nodig.

In het kader van het omzetten van het snelheidsregime van de resterende 50-km wegen naar 30-km en vooruitlopend op de totaalaanpak van het Valkhofkwartier, zetten we in 2018 alvast in op de aanpak van de Hertogstraat voor een bedrag van € 100.000.