zomernota 2017
PCPortal

(Centrale) Overhead centraal

In het vernieuwde BBV is voorgeschreven dat we de overhead niet meer verdelen naar taakvelden, maar inzichtelijk maken op het taakveld “0.4 Overhead”. In de vorige begroting is er voor gekozen om het taakveld overzicht conform het vernieuwde BBV te maken en de programma’s conform de bestaande gedragslijn; dus wel met toerekening van overhead aan programma’s.
Mede gelet op de resultaten van het afgelopen jaar, waarin het nadeel op de afdelingskosten hardnekkig bleek te zijn, willen we de centrale overhead  al in de huidige programmabegroting zichtbaar maken op één product binnen het programma Bestuur & Middelen. Hiermee creëren we in de begroting één plek waar er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de overhead en waar we ons over eventuele resultaten kunnen verantwoorden.
Het tekort op afdelingskosten is terug gelegd bij de ambtelijke organisatie.

Bij het op één plek verantwoorden van de overhead moeten twee opmerking gemaakt worden.
De eerste is dat de definitie van overhead die het BBV hanteert ruimer is dan alleen de centrale overhead. Het betreft bijvoorbeeld ook leidinggevenden en ondersteuners bij afdelingen die de primaire processen uitvoeren. Om deze onderdelen uit de afdelingsbudgetten te halen, moeten we diep in grijpen op bestaande systemen en werkwijzen. We kiezen er dan ook voor om dit zorgvuldig voor te bereiden en hier meer tijd voor te nemen.
De tweede opmerking gaat over de overhead die we toerekenen aan de ambtelijke inzet op investerings- en grondexploitatieprojecten. Hoewel het BBV gemeenten de keuze geeft om centrale overhead  wel of niet toereken aan investeringen en grondexploitaties, kiezen wij ervoor om de toerekening methodiek niet te veranderen.
Twee redenen zijn hiervoor van belang. Ten eerste gaat het niet toe rekenen van de overhead tot een forse financiële last binnen de programmabegroting gaat leiden en ten tweede geeft het in rekening brengen van deze kosten op de projecten meer inzicht in de daadwerkelijke kosten. Het alternatief om deze kosten buiten de boekhouding inzichtelijk te maken, zien wij bij grote langjarige projecten als ingewikkeld en risicovol.

Met deze Zomernota vragen we Uw Raad om onder het programma Bestuur & Middelen het product Overhead in te stellen en op dat product per ingang van het begrotingsjaar 2017 de centrale overhead te begroten en verantwoorden.