zomernota 2017
PCPortal

Aanwending reserve Zorg en Welzijn

Met de invoering van de nieuwe taken in het sociaal domein zijn de reserve Wmo- Jeugd en de reserve Wmo Beschermd Wonen ingesteld. We spreken deze reserves  aan voor innovatie, projecten en a-structurele knelpunten in het sociale domein die niet opgelost kunnen worden uit de programmabegroting.

Reserve Wmo beschermd wonen

We doen een beroep op de bestemmingsreserve Wmo beschermd wonen voor enerzijds een incidenteel tekort op het deelproduct "Noodopvang" en anderzijds een eenmalige verlenging in 2018 van de regeling Uitstapprogramma Prostituees en het doorbraakbudget Regieteams.

Reserve Wmo/Jeugd

We doen een beroep op de bestemmingsreserve Wmo/Jeugd voor een aantal projecten, zoals het project  Individuele Plaatsing en Support (IPS)  om mensen met een psychiatrische aandoening naar betaald werk te begeleiden en het project Daalsehof, waarmee we uitvoering geven aan het welzijnsbeleid door een Wmo- partner onder betere en veiliger condities te huisvesten. Het hobbycentrum past in een gemeentelijk pand met een maatschappelijke bestemming.
Daarnaast willen we in 2018 uitbreiding geven aan het project Uitrol Specialistische Ondersteuning Huisarts (SOH). In een aantal wijken zetten we ggz-psychologen in die in de huisartsenpraktijk twee tot vijf gesprekken met ouders en kinderen voeren op verzoek van de huisarts. Het resultaat is dat dit leidt tot minder onterechte verwijzingen. We verwachten dat dit leidt tot een besparing op de zorgkosten waardoor dit project vanaf 2021 kostenneutraal/'winstgevend' moet zijn. Tevens willen we een aantal kleinere succesvolle pilots en projecten tijdelijk continueren gericht op ontmoeting en ondersteuning van kwetsbare bewoners door wijkbewoners, bijvoorbeeld het Wijkatelier Lindenholt of projecten als Van Tuin tot bord en Bijzonder thuis afgehaald.
Op het product Diversiteit verwachten we in 2017 een incidenteel tekort op de onderdelen "Vluchtelingen/ Asielzoekers" en "Participatie allochtonen/ zelforganisaties".
Tenslotte is voor het plaatsen van AED's buiten de gemeentelijke accommodaties voor de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen en de apparatuur een gemeentelijke bijdrage nodig in 2018 en 2019.

De bovengenoemde onttrekkingen aan de bestemmingsreserves zijn exclusief de onttrekking met betrekking tot de CAZ en BUIG-problematiek (Masterplan). Hiermee is een bedrag gemoeid van € 3,2 mln. in 2017 en € 0,7 mln. in 2018.

Inzet reserves Zorg en Welzijn ; bedragen * 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Uitgaven ten laste van bestemmingsreserve

-747

-819

-292

-72

Bijdrage uit de reserve

     reserve beschermd wonen

219

164

    reserve wmo jeugd

528

655

292

72

Totaal

0

0

0

0

0